Професията Психолог

Обща информацияВ България професията ПСИХОЛОГ не е регламентирана със специален Закон за психологията и Публичния регистър на психолозите (както това е в цяла Европа, а и в страни като Сърбия и Македония), но след застъпническите усилия на Европейската комисия и на професионални организации като ДПБ и БАП, от 2011 г. ПСИХОЛОГ и ПСИХОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ са регулирани професии на територията на Република България по силата на важно и слабо познатo сред колегията и обществеността нормативно обстоятелство с международна и национална административна валидност и юридическа ефективност от 1 януари 2011 г.

От 1 януари 2011 г. професията "ПСИХОЛОГ" е вписана в Националния класификатор на професиите и длъжностите с общ професионален код "2634". Подзаконовият акт Заповед No РД01-514 от 12.07.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика осигурява в най-обобщена форма изпълнението на задълженията  на Българската държавa да съблюдава за прякото прилагане и спазването на изискванията на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008, МОТ-ООН) на територията и на Република България. 

По-конкретно, това засяга всички психолози и психотерапевти с психологическа (немедицинска) професионална квалификация, работещи/практикуващи като такива в България. От административно-правна и професионално-съсловна гледна точка това означава, че както всяка друга професия, включена с професионален код и подкодове в Националния класификатор на професиите и длъжностите, поддържан официално у нас от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), професията ПСИХОЛОГ на практика е РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ в България, както и във всички страни, приели Международната стандартна класификация на професиите от 2008 г. 

Този регламент на професията пряко задължава професионално-съсловните организации като ДПБ и БАП, всички нива на администрацията (държавна, областна, местна), самите практикуващи професията или работодателите и свободно упражняващите професии и изпълняващи длъжност, изискваща професионалната квалификация ПСИХОЛОГ по код 2634 в Националния класификатор на професиите и длъжностите на МТСП, както и техните работодатели, възложители на обществени поръчки или страни по граждански договори и договори за услуги, да осигурят представяне на доказателства за това, че са регистрирани като практикуващи професията ПСИХОЛОГ с общ професионален код 2634.

На този етап от развитието на правно-административната уредба и институционалната практика у нас само професионално-съсловните организации - Дружество на психолозите в България (ДПБ) и Българска асоциация по психотерапия (БАП) са създали и поддържат адекватни на тези международни и национални изисквания Публични регистри на квалифицираните си членове с професионална правоспособност ПСИХОЛОГ и ПСИХОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ.

Всяка година МТСП публикува актуализация на Националния класификатор на професиите и длъжностите в България, която следва да се отчита при представянето на професионалната правоспособност на всички упражняващи регулирани професии. В актуализацията си от 2013 г. Националният класификатор на МТСП посочва следните професионални кодове, които засягат психолозите у нас (съгласно Приложение 4 към Заповед на Министъра на труда и социалната политика № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г. - документ на МТСП):

Професионален код: 2634 - Психолози

  • Подкод: 2634 - 6001 - Психолог
  • Подкод: 2634 - 6002 - Клиничен психолог
  • Подкод: 2634 - 6003 - Училищен психолог
  • Подкод: 2634 - 6004 - Психолог-Психотерапевт