Провеждане на стаж

Обща информация


Какво представлява стажът в специалност “Социология”?

Стажът дава възможност за реална работа в изследователски центрове, неправителствени организации, държавни институции, маркетингови и социологически агенции и други външни организации/звена, с които Катедра Социология има подписан Меморандум за сътрудничество. В тези организации, студентите по социология имат възможност да приложат познанията си, придобити по време на обучението.

Целта на стажа е освен натрупаните познания по време на следването си, студентите да получат и практически умения в реални условия.

Стажът присъства в учебния план като част от дисциплината Приложна социология.

Кой може да кандидатства за стажове?

Всеки студент от трети или четвърти курс. Кандидатстването за стаж се осъществява на конкурсен принцип в два основни етапа.Има предварително събеседване в Катедрата при определяне на стажантските места, с цел по-доброто организиране на стажуването. Конкурсният принцип е въведен за случаи, в които за една позиция кандидатстват повече от един студент или когато не е възможно да се осигурят свободни стажантски позиции за всички кандидати.

Студентите длъжни ли са да осигурят сами стажантското си място?

Не, в началото на всеки семестър Стажантската комисия публикува обява на видно място в сградата на Катедрата и изпраща съобщение на курсовите електронни пощи за конкурси за свободни стажантски позиции  най-малко 7 дни преди провеждането на конкурса Катедрата обявява списък със свободни стажантски места.

По изключение, студентите могат да полагат стаж, организиран по тяхна инициатива в организационни структури, които не са подписали Меморандум за сътрудничество с Катедра Социология. Подробна информация е достъпна във т.н. Вътрешен Правилник на Катедрата за уреждане на студентските стажове.

Какви документи са необходими за кандидатстване за свободна стажантска позиция?

Всеки студент, желаещ да кандидатства за обявена свободна стажантска позиция изпраща автобиография и мотивационно писмо до членовете на Стажантската комисия към Катедра Социология, в срок и при условия, посочени в мейл на електронните пощи на трети и четвърти курс, в началото на всеки семестър.

Студентите или Катедрата определят конкретното място за провеждане на стажа?

Катедрата, в лицето на Стажантската комисия, организира прозрачни публични конкурси за избор на стажанти. Студентите имат право да посочват предпочитаната от тях стажантска позиция след обявяване на местата. При наличие на повече кандидати за конкретно работно място, стажантът за него се избира на конкурентен принцип в два етапа: 1) събеседване с членовете на Стажантската комисия и 2) окончателен подбор от страна на работодателя обявил свободната стажантска позиция. При подбора на стажанти членовете на Стажантската комисия към Катедрата се съобразява с профила на стажанта, търсен от Партньора. При наличието на един единствен кандидат за дадена стажантска позиция крайното решение се взима от работодателя, обявил свободното място.

Заплаща ли се стажът?

По преценка на работодателя, обявил свободна позиция, стажът може да бъде заплатен или не, както и стажът да бъде регламентиран или не с договор (временен трудов или граждански). И в двата случая, на платен и неплатен стаж, Студентите получават кредити и оценка на края на курса, както е във всяка подобна дисциплина, обявена от Катедрата.

Колко време продължава стажът?

По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Продължителността на стажа трябва да бъде не по-малко от 120 и не повече от 240 часа за целия период на стажуване, който е около 3 месеца.  Горната граница от 240 часа може да бъде увеличена с изричното съгласие на студента-стажант.

Часовете се изработват в предварително уговорен график с работодателя

Освен присъствие и изпълняване на задачите, поставени от работодателя, какви са задълженията на студентите?

След като са покрили горепосочените изисквания за зачитане на стажа, студентите се явяват на изпит, който включва представяне на анализ на данни, с които студентът е работил/получил достъп на работното място. Подробна информация за правата и задълженията на студента-стажант може да бъде открита във Вътрешен Правилника на Катедрата за уреждане на студентските стажове.

Могат ли студентите да се отпишат от стажа?

Студентите могат да се отпишат от избираемата дисциплина на стажантската програма, по реда, по който е отписването от останалите избираеми дисциплини, но не и след като е преминал етапът на събеседването. След преминаване на етапа на събеседването студентите са задължени да спазят условията на поетото споразумение, т.е. да изкарат стажа си в съответствие с предварително уговорените условия с работодателя.

Към кого да се обръщат студентите, ако имат допълнителни въпроси относно стажовете?

Към членовете на Стажантската комисия.

Студентски практики

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Bakalavri/STAJ/Pravinik%20staj.pdf