Обща информация

 

     

От месец април 2012г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” изпълнява 30-месечен проект: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, Проект BG051PO001-3.3.06-0044 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Една от основните цели на проекта е мотивация на докторантите за изследователска работа в България, като им се предоставят допълнителни финансови стимули, достъп до участие в национални и международни срещи, възможност за публикации в престижни издания и най-вече – възможност за личностно и професионално израстване в рамките на една широка интердисциплинарна мрежа от докторанти, млади учени и опитни изследователи.

Проектът прилага иновационен подход при провеждане на академичното обучение, като изгради партньорство между отделните научни направления и събере докторантите в единно образователно пространство, където младите хора ще имат достъп до информация, опита на водещи лектори, но и възможности за партньорство и съвместна работа със своите колеги.

Проектът си поставя за цел да повиши уменията и знанията на докторантите в нови интердисциплинарни области, да насърчи тяхната мобилност и престиж в европейски контекст и да осигури достъп до информационни източници и специализирани бази-данни.

На 118 докторанти са отпуснати ежемесечни стипендии в размер на 120 лева за период до 2 години, като те се изплащат от октомври 2012 г. до октомври 2014 г.

След допълнителен конкурс финансиране за краткосрочни научни престои и/или участие в конференции (разходи за дневни, квартирни и пътни) ще получат:

  • 20 докторанти с високи академични постижения за изследователски визити според предложени изследователски проекти в партниращи на СУ организации в чужбина с продължителност на престоя до 6 дни;
  • 20 докторанти за участие в конференции по теми на дисертационния труд в държави-членки на ЕС за период от 4 дни;
  • 10 докторанти за участие в летни училища в чужбина по теми, свързани с дисертацията, с продължителност на престоя до 10 дни.

 

Проектът предоставя на кандидатите и възможност за участие в:

  • 2 летни школи за общо 40 докторанти от целевата група през юни 2013 г. и юни 2014 г.;
  • 2 докторантски конференции през февруари 2013 г. и юни 2014 г.;
  • тематични семинари, провеждани на всеки 4 месеца за обсъждане на части от подготвяните дисертационни трудове.

 

Цел на Интегрираната програма също така е осигуряване на по-добра среда за развитие на докторантите, което включва следните дейности:

  • допълнително финансиране за закупуване на учебни материали (до 3 издания на чужд език и до 4 издания на български език за всеки докторант);
  • издаване на 2 специализирани сборника с докторантски трудове;
  • подкрепа за 2 публикации в основните български научни издания.

Участниците в проекта ще имат възможност да се включат в 4 обучителни интегрирани модула и да избират сред 12 тематични курса в 5 специализирани направления от областта на социалните и хуманитарни науки.