Покана за кандидатстване

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

 

Процедура за допълнителен ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта. Стипендианти, участвали в някоя от формите на мобилност, са допустими кандидати за участие в мобилности, различни от тези, по които вече са осъществили пътуване. Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

Уточнение: целта на участието в научна конференция или на провеждането на научна визита трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

 

 

1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

- до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 4 дни дневни разходи за престой в размер на 35 евро на ден в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB! Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително, но не по-късно от 15 работни дни преди датата на отпътуване);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад (ако е приложимо);

6. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (по образец)

 

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

- възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

 

 

2. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

- до 7 нощувки, максимална сума на нощувка – 105 евро (206 лв.);

- до 8 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB! Ако е предвидено заплащане на такси за достъп до библиотеки, музеи, архиви и др., разходите за покриване на таксите са за сметка на докторанта.

 

 

 

 

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;

3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;

4. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (по образец)

 

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

- обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

 

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекти документи за кандидатстване от сайта на проекта: http://phdsu.wordpress.com/

 

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.  

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

 

Място на подаване на документи: отдел „Докторанти и следдипломна квалификация”, стая 214, Отдел „Докторантури и СДК”, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 

Уточнение: допълнителни пояснения за кандидатстване и участие в академичната мобилност можете да откриете на сайта на проекта: http://phdsu.wordpress.com/

 

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

 

Уважаеми докторанти, при закупуване на самолетни билети моля да имате пред вид, че от 20.12.2014г. "Св. Климент Охридски" е избрал за тази услуга само една фирма - "ХОРНИТ" ООД. Повече информация можете да получите, от документа, прикрепен тук.