Дипломни работи 2000-2004

2004/2005
Ася Павлова Георгиева “Възможности и ограничения на рекламното въздействие. Социални аспекти на забраната на директна реклама на спиртни напитки” Гл.ас.Живко Георгиев
Екатерина Николаева Василева “Ефекти на новата индустриализация в гр.Севлиево върху социалната структура” Гл.ас.Д. Благоев
Нели Димитрова Парнарева “Профили на общността на алианите в България (опит за социологическо обглеждане)” Ст.н.с.д-р В. Босаков
Гергана Господинова Ганчева “Ролята на социално-икономическия статус на семейството за образователните възможности на децата-ученици" Проф.дсн. Н. Тилкиджиев
Деян Неделчев Петров “Администрацията в Студентски град: социологически измерения на “скрития” административен ред” Доц.д-р Таня Чавдарова
Малина Сашкова Сиракова “Състояние и проблеми на информационното общество в България (Опит за диагностика към 2004-2005 г.)” Гл.ас.д-р Р. Гладичева
Красимира Стефанова Коцева “Бързото хранене в големия град : индустрия и социални потребности” Доц.д-р Т. Чавдарова
Дарина Николаева Пейчева “Проблеми на презентацията на резултати от емипирични социологшически изследвания пред обществеността” Чл.кор. проф. А.Атанасов
Любомира Савова Николова “Законодателство и социална практика (Медийно отразяване на Наредбата за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места на страниците на в.“24 часа “ и “Труд”) Н.с.І ст. Антоний Гълъбов
Христина Тодорова Герговска “Масмедии, обществено мнение, политически теми и комуникация. Критичен анализ на теориите на Никлас Луман” Доц. Т. Буруджиева
Любомира Господинова Янева “Корпоративната социална отговорност при екологизиране на бизнеса” Доц.д-р Т. Ракаджийска
2003/2004
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2002/2003
Владимир Стоименов Георгиев “Тристранното сътрудничество в България след 1989 г. и неговата роля за запазване на социалния мир” Гл.ас. Румяна Гладичева
Петя Петкова Томова “Към изследване на мотивите за емиграция сред студентите” Ас. Милена Якимова
Елена Павлова Терзиева Защита на детския труд – проблеми и начини за тяхното разрешаване”  
Ирина Симеонова Янакиева “Мястото на електронната търговия в живота на съвременния българин” Гл.ас. Живко Георгиев
Габриела Детелинова Маринова “Възможности за гражданско участие в законодателния процес” Доц.д-р Петя Кабакчиева
Елена Николова Методиева “Генерационни различия в потребителската философия. Промени в стила на живот през призмата на маркетинговите изследвания” Гл.ас. Живко Георгиев
Светослав Ботев “Театралните организации като част от “третия” сектор в България (1999-2002) Доц.д-р Петя Кабакчиева
Соня Людмилова Блажева “Особености и употреба на понятието за инвалидност в българското законодателство от 80-те на 19-ти в. До началото на 40-те на 20 в.” Доц.д-р Петя Кабакчиева
Мариана Кънчева Панайотова НПО в Банско - граждански структури или бизнес организации” Доц.д-р Петя Кабакчиева
Ружа Костова Богацевска “Полезност, приложение, противоречия в българското законодателство. Ефективна ли е правната регулация в България?” Хон.преп. Иво Христов
Десислава Тодорова Иванова “Брак и алтернативни модели за формиране на семейство в България” Ст.н.с. Марта Сугарева
Вера Добринова Малевска “Маркетинговите изследвания като източник на социологическа информация” Гл.ас. Живко Георгиев
Ирина Павлова Радева “Образът на “другия” при самоидентификацията на власите във Видинския регион” Ас. Милена Якимова
Явор Георгиев Желев “Променят ли се ценностните структури на младото поколение в България в края на ХХ век?” Гл.ас.д-р Светла Маринова
Антоанета Георгиева Гетова “Модели на управление на човешките ресурси в приватизираните предприятия” Доц. д-р Цветан Давидков
Светлина Колева Колева “Биографични траектории на бедността” Доц.д-р Таня Чавдарова
Галина Николаева Колева “Пространство и статус: употребите на пространството на дома като указващи социално позициониране” Гл.ас д-р. Светла Маринова
Ани Илиянова Тихомирова “Промяна на отношението към брака като институция в модерността” Ст.н.с. Марта Сугарева
Ива Атанасова Колева “Ценностни противоречия в програмите на младежките организации към парламентарно представените политически партии (анализ на инициативата за пререгистрация на Национален Младежки съвет от 2002 г.)” Ас. Венелин Стойчев
Лилия Георгиева Георгиева “Социални проблеми на лицата заразени от СПИН” Доц. Цветан Давидков
Никола Димитров Димитров “Гражданите,протестът и градът – особености на градската архитектурна среда и заявяването на социално-политическа позиция” Доц. Таня Буруджиева
2001/2002
Милкана Димитрова Николова

Изследване на медийни аудитории-методологически проблеми и перспективи при въвеждане на нови изследователски практики                  

Гл.ас. Живко Георгиев         
Калина Иванова Илиева Комерсиалната сексуална експлоатация на деца в България – мит или реалност Д-р В.Тодорова
Петя Маринова Радоева Социални практики на нормализиране на българския език - 30те години на 19 в.  хон.ас.Милена Якимова
Петя Георгиева Петкова Динамиката в развитието на дребния и средния бизнес в България през периода 1996-2001 г. доц.д-р Т.Чавдарова
Елица Куздова Димитрова Социология на проблематичния българин или за социалните проекции на литературния код “Бай Ганьо” в българското следосвобожденско настояще. доц.д-р Лиляна Деянова
Тонка Руменова Добринска Пазар на труда на възрастни работници (политика за разрешаване на проблема и стимулиране на заетостта). доц.д-р Цв.Давидков
Милена Иванова Тонева Фактори за икономически (не)успех на едноличния търговец в България. доц.д-р Т.Чавдарова
Вера Павлова Стаевска Нагласите към всекидневието и приключенските практики в свободното време. гл.ас.д-р Св.Маринова
Милена Николаева Ценова Хипермакетът: въздействие върху моделите на потребление в българското общество. Доц.д-р Т.Чавдарова
Райна Иванова Стойкова Модел на социална мобилност на работещите в медиите (възпроизводство на фактори и нагласи по отношение на социалната мобилност) ст.ас. Д. Благоев
Магдалина Бориславова Джамджиева Ролята на българските печатни медии в картографирането на българското социално пространство преди 1989 и днес. Доц.д-р Л.Деянова
Савина Петрова Шаркова Възможности за отстояване на частен интерес в публичното пространство, мислено през случая с “Федерация на дървопреработвателите” в гр. Банско. Доц.д-р Петя Кабакчиева
Галин Огнянов Лазаров

Кризата в българския празник. Проблемният кръстопът: между инерцията и конституирането на нов тип градска празнична култура.

Проф.дсн И.Стефанов
Ана Томова Томова Студентите по социология - между очакванията и реалността. Проф.дсн Й.Венедиков
Галина Николаева Колева Идеологически измерения на употребата на Европа Проф.дсн. Г.Димитров
Ирина Симеонова Янакиева Мястото на електронната търговия в живота на съвременния българин Гл.ас. Ж. Георгиев
Тонислава Ангелова Сотирова Възможности за професионализация на политическото “поле” в България в периода след 1989 г. проф.дсн Г.Димитров
Мила Емилова Попова Изкуството като гражданска позиция? (Изследване на театралното поле). Доц.д-р Петя Кабакчиева
Аделина Бориславова Йотова Свое-чуждо в рекламата Гл.ас. Живко Георгиев
Ива Атанасова Колева Младежките политически организации в България - ценностни противоречия и ценностна съвместимост. Ас. Иван Начев
Светлана Иванова Георгиева Употребата на “Европа” в предизборните програми на политическите партии, участвали в парламентарните избори през юни 2001 г. в България Проф.дсн Г.Димитров
Нели Здравкова Вълчева Образът на вожда в социалистическата пропаганда. Доц.Л.Деянова
Весела Димитрова Димитрова Перспективите на евроинтеграция на регионално ниво Доц.д-р П.Кабакчиева
Емилия Владимирова Дамянова Дерегулация на икономическия живот в процес на глобализация Ст.н.с. Д.Минев