Европейска интеграция и дипломация на ЕС

За специалността

Програмата предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция и дипломацията в ЕС, с фокус върху участието на ЕС в международни преговори и процеса на изработване на решения в ЕС. Чрез сътрудничество с Дипломатическия институт към МВнР и включване на практици с опит в дипломацията се гарантира обучение в умения за водене на преговори, работа с документи, подготовка и провеждане на публични прояви.

 

Обучение

Магистрите получават познания за процесите на водене на преговори и взимане на решения свързани с:

  • участието на ЕС в международни преговори и международни търговски преговори
  • общите политики и процеса на разширяване на ЕС
  • политическите процеси в европейските институции и европейските демокрации.

Програмата предлага специализирано чуждоезиково обучение по английски и френски език – усвояване на терминология свързана с европейските институции, международни отношения и дипломация, умения за публично говорене и водене на заседания и дискусии. 

 

Професионални компетенции

Магистърската програма обогатява знанията и създава системни практически умения, които гарантират висока конкурентна способност при реализирането и израстването на практици във всички европейски институции, както и в националните институции, свързани с европейската интеграция, работа с актове на ЕС в българската публична администрация, бизнес организациите и третия сектор в условията на членство в ЕС, участие в международни преговори и изработване на решения в ЕС, осъществяване на поети от България задължения като пълноправен член на ЕС (напр. ротационно председателство).

 

Професионална реализация

Като експерти във всички национални и международни институции и организации, свързани с европейската интеграция и ЕС. Могат да заемат изпълнителски и ръководни постове в държавната администрация, в публичния и частния сектор, изискващи компетентност в областта на евроинтеграцията, да бъдат консултанти или анализатори в медиите. 

 

Условия за прием

1.     Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);

2.   Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над добър (4.00);

3.   Ниво на владеене на английски отговарящо на B1 (според Общата европейска езикова рамка). Владеенето на втори език (френски, ниво А2-В1) е предимство;

4.   Идеен проект (до една страница мотиви за участие в магистърската програма) и устен изпит.

      Балообразуване:

Успех от следването (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две) плюс успех от изпита – сумата от оценката (от 2 до 6) на идейния проект и удвоената оценката от устния изпит (от 2 до 6) делена на три.

Теми за събеседване

1.  Дебати за бъдещето на Европейския съюз;

2.  Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;

3.  Институции на Европейския съюз;

4.  Общите политики на Европейския съюз;

5.  Европейско културно пространство;

6.  История на европейската интеграция;

7.  Външни отношения на ЕС;

8.  Членство на България в ЕС;

9.  Очаквания от магистърската програма по Европейска интеграция и дипломация на ЕС и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможностите за постигането им в сферата на европейската интеграция.

 

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Контакти

 

Ръководител: проф. д-р Румяна Коларова

 

тел.: 971 10 02, вътр. 335

е-mail: kolarova@phls.uni-sofia.bg

 

Координатор: д-р Гергана Радойкова

е-mail: geri_radoykova@yahoo.com  

 

Учебен план

 

За випуск 2014/2015