Текущи инициативи

Обща информация


В тази графа можете да се информирате за текущите проекти и инициативи на Факултетен студентски съвет при Философски факултет. 

Втори студентски научен форум

Факултетен студентски съвет при Философски Факултет

организира втория студентски научен форум

на тема

„ГРАНИЦИ“

Това е продължение на миналогодишната инициатива на ФСС, озаглавена "Играта" (http://phls.uni-sofia.bg/article/1493).

ПРОГРАМА:
 

12.04.2016, вторник

11.00-11.15 – Откриване

Сесия I

Модератор: магистрант Мадлен Ангелова

11.15 – 11.40 – Ирена Кръстева, бакалавърска програма „Философия”: Зад границите на нормалното ментално или абнормалното в него.

11.40 – 12.05 - Димитър Дамянов Серкеджиев, бакалавърска програма „Културология”: Ментални граници и формирането им спрямо екзогенни фактори

12.05 - 12.30 - Деница Георгиева; Габриела Велева; Петър Симеонов, бакалавърска програма „Психология”: Различия между количеството споделена информация при общуване онлайн и лице в лице с непознати

12.30 – 12.55 - Захари Севдалинов Захариев, докторант към специалност „Философия”: Граници на индивидуалното мислене и идеята за кошерен ум

Обедна почивка: 12.55 – 14.25

Сесия II

Модератор: д-р Валерия Витанова

14.25 – 14.50 - Наталия Иванова Тотева, бакалавърска програма „Философия”: Граници на разума

14.50 – 15.15 – Илия Русенов, магистърска програма „Трудова и организационна психология”:  Когнитивни граници на зараждащото се съзнание

15.15 – 15.40 - Кристиян Христов, магистърска програма „Интегративна биоетика”: Граници на биомедицинските изследвания сред лишените от свобода - между груповите регулации и правото на избор

Кафе пауза: 15.40 – 15.55

15.55 – 16.20 - Ивеслава Желязкова, бакалавърска програма „Културология” : Страхът като граница

16.20 – 16.45 - Станимир Стоянов бакалавърска програма „Философия”: Релационната естетика и релационният антагонизъм. Проблематизирането на триангулацията автор-произведение-реципиент в съвременното визуално изкуство

16.45 – 17.10 – Мадлен Григориева Ангелова, магистърска програма „История на философията”: Преходът от идеализъм към скептицизъм. Граници на яснотата в познанието

13.04.2016, сряда

Сесия IV

Модератор: доц. д-р Димитър Г. Иванов

10.00 – 10.25 - Меги Попова, бакалавърска програма „Философия”: Границите на езика

10.25 – 10.50 – Ива Петрова Русева, бакалавърска програма „Философия”: Сократическият метод като способ за преодоляване на границите на индивидуалния опит

10.50 – 11.15 - Димитър Савов Савов, докторант към специалност „Философия”: Граница между реалното и нереалното в логическите парадокси

11.15 – 11.40 - Мария Калинова Янакиева, бакалавърска програма „Философия”: Измерения и граници на театралната персона

Кафе пауза: 11.40 – 11.55

11.55 – 12.20 – Аглая Денкова, магистърска програма „Интегративна биоетика”: Граници на човешкия живот. Опити с ембриони.

12.20 – 12.45 – Иван Ботев Иванов, бакалавърска програма „Философия”: Да мислиш безграничното

12.45 – 13.10 - Калоян Нечев, магистърска програма „Философия”: Оперативните рестрикции като условие за генериране на (експериментален) резултат

Обедна почивка: 13.10 – 14.40

Сесия V

Модератор: гл. ас. д-р Вяра Калфина

14.40 – 15.05 - Пламен Панайотов Панайотов, бакалавърска програма „Публична администрация”: Размитие граници на демокрацията - участие или апатия

15.05 – 15.30 – Алия Буазра, бакалавърска програма „Културология”: Културните граници между Запада и Близкия Изток

15.30 – 15.55 – Габриела Русинова, докторант към специалност „Философия”: Граница на миналото

Обедна почивка: 15.55 – 16.10

16.10 – 16.35 - Марио Тончев, бакалавърска програма „Философия”: Борбата за Граница

16.35 – 17.00 - Габриела Георгиева Панчева, бакалавърска програма „Културология”: Етнически стереотипи и предразсъдъци. Поставяне на граници между роми и българи в рамките на едно общество

17.00 – 17.25 – Марина Ивова Матева, магистърска програма „Клинична и консултативна психология”: Границата между мистиката и генетично детерминираните предиспозиции на човешкия мозък.За да можете да участвате e нужно да се обучавате в бакалавърска, магистърска или докторантска програма (както редовна, така и задочна форма на обучение) в една от осемте специалности към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Форумът ще се проведе на 12-14 април 2016-та година в местността Гьолечица (в близост до село "Говедарци"), база на СУ „Св. Климент Охридски“.

Заявлението за участие попълнете онлайн на адрес:

http://goo.gl/forms/Lh8PBIwj0T

Краен срок за заявка за участие: 20-ти март 2016 г.
Уверете се, че попълвате имейл адреса Ви вярно, за да можем да се свържем с Вас и да Ви информираме своевременно за програмата.

По-конкретни примерни теми са следните:
— проблеми с бежанците;
— гранични ситуации;
— граници на нормалното;
— ментални граници;
— езикови граници;
— граници на познанието;
— граници между различни култури;
— граници на обществата;
— граници, поставени от обществата;
— граници на държавната намеса;
— граници на модерните институции днес;
— граници на гражданския сектор;
— граници на ЕС в днешните държави членки;
— граници на законите и т.н.

Събитието във facebook: https://www.facebook.com/events/1659764290952321/

Изисквания към резюмето:

 • участникът следва да е формулирал тема за своя доклад, която да е обвързана с темата на форума
 • текстът на резюмето не трябва да надвишава 200 думи
 • трябва да бъдат посочени до 5 ключови думи
 • в него следва да бъдат изложени предметът на изследване и целите на доклада, който впоследствие ще бъде представен в рамките на форума

Изисквания към доклада:

 • заглавието на доклада да съответства на съдържанието в текста
 • да бъдат очертани границите на предмета на изследване, обект, цели и задачи
 • извеждане и аргументация за използването на конкретния понятиен апарат
 • поставяне на акцент върху аналитичността
 • пълно цитиране на използвани източници, независимо от характера им
 • цитирането или представянето на определен автор да се използва не самоцелно, а в контекст на аргумент
 • чуждите приноси да бъдат ясно разграничени от собствените тези и твърдения
 • придържане към стандарта за цитиране
 • подреждане на библиографията в края на текста по азбучен ред според приетия стандарт

Пример: Хайдегер, М. (2005), Битие и време; Превод: Димитър Зашев; София; Академично издателство „Марин Дринов“

            Оформление на доклада:

 • докладът не трябва да надвишава обем от осем стандартни страници:

Times New Roman, шрифт 12, междуредие 1,5 (около 2 000 знака на страница) / Justified

 • докладът трябва да има титулна страница според определения стандарт (примерна титулна страница е предоставена на последната страница)
 • бележките под линия следва да се дават в края на страницата

Изисквания към представянето:

 • всеки от участниците разполага с 25 минути за изнасяне на своя доклад
 • в това време е включено и времето за отправяне на въпроси към участника и даването на отговор 

Докладите на участниците ще бъдат оценени и от преподаватели към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и най – добрите трудове ще бъдат публикувани от издателството на университета.

За допълнителни въпроси: students-ff@phls.uni-sofia.bg       

Театър във Философски факултет

 • Бекет х 2
 • Мяра за мяра