Продължаващо обучение

Обща информация


Специалност психология

Философски факултет, СУ "Св. К. Охридски", Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60, 
​​бул. Цар Освободител 15, София 1504

Инспектор продължаващо обучение

Анелия Георгиева, 3. етаж, Южно крило, 47 каб. 
тел. (+359 2) 9308 351; (+359 2) 987 10 46
 

Еднодневни обучителни курсове за работа с психологически тестове

Еднодневни обучителни курсове за работа с психологически тестове

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МСОТ)
   

МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА АГРЕСИВНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МСА)

​СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИТЕ И ВРЪСТНИЦИТЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (ССБВО)

ИНДИРЕКТНА СКАЛА ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (ИСУВ)

СКАЛА ЗА ИЗПИТНА ТРЕВОЖНОСТ, ВЪЗПРИЕМАНА УЧЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВРЪСТНИЦИТЕ – НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (СТКБ)

СКАЛА ЗА АГРЕСИЯ И ВИКТИМИЗАЦИЯ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ (САВВ)
  

СКАЛА ЗА ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО (СЕПР)

СКАЛА ЗА ЕМПАТИЯ: ИНДЕКС НА МЕЖДУЛИЧНОСТНО РЕАГИРАНЕ (ИМР)

​ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Тормозът от връстниците в училище: метод за оценка

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

Тормозът от връстниците в училище е особена форма на: (1) враждебна, злонамерена агресия, (2) осъществявана многократно, (3) от позицията на злоупотреба със сила.

Именно повтарящият се характер и очакването на жертвата, че тормозът ще продължава отново и отново, усилва травмиращия характер на действията на агресора и крие сериозен риск за благополучието на жертвата.

Ранната идентификация на взаимоотношенията на тормоз е предпоставка за превенция и справяне с проблема.

Тази разработка представя метод за оценка на тормоза от връстниците в училище – описание на инструментариума и детайлни насоки за провеждане на изследването, обработката и анализа на резултатите.

Методът е предназначен за масово изследване в училище (с обхващане на голям брой ученици) като информацията се събира от:

 • два източника: учениците и учителите;
 • с помощта на два вида инструменти: рейтингови скали и самоописателен въпросник;
 • на два етапа: първоначално се идентифицират проблемните класове, в които на втория етап се извършва по-детайлно проучване.

Целта на изследването е да се идентифицират основните характеристики на тормоза в дадено училище: честота, форми, „горещи“ точки, основни канали за комуникация и тяхната ефективност, статуси на потенциалните участници, реакции на тревожност и безпокойство по повод на тормоза, както и възможни действия при случай на тормоз. Резултатите позволяват не само да се уточни спецификата на явлението в дадено училище, но да се идентифицират и ресурси за справяне с проблема, в частност възможности да се ангажират и „неутрални наблюдатели“ – учениците, които не участват директно, но без чиято активна роля (и оказването на групов натиск за прекратяване на тормоза) не е възможно да се постигне дългосрочно решение.

Обработката на резултатите е максимално опростена и не изисква сложни статистически процедури.

Пл. Калчев (2015). Тормозът от връстниците в училище: метод за оценка. София: Изток-Запад. 

Пл. Калчев. Тормозът от връстниците в училище. Метод
за оценка. С., 2015

Пл. Калчев (2015). Въпросници за оценка на тормоза от връстниците в училище

Introduction to Psychology

Introduction to Psychology

ASOC. PROF. LUDMILLA ANDREEVA, PH.D.
A distance-learning course

The Introduction to Psychology course has three main objectives: (1) to provide accurate, efficient and broad presentation of the field of psychology, to introduce learners to the theories, research and applications that build the science of psychology, (2) to provide an incentive for learners to start thinking as psychologists even after the actual content of the course has faded and to promote better understanding and appreciation of the basis of psychology, (3) to arouse the intellectual curiosity of learners and to help raise the awareness of how psychology can enhance their understanding of the world around them and their everyday interpersonal relationships. Of course, these goals are interdependent, because if the course content accurately represents the nature of psychology, learners' understanding and interest in the field will follow naturally. The aim is each topic to include the fundamental authors, research studies, and research results so that learners could appreciate and understand the everyday relevance of psychology and its potential to improve the quality of their lives. The aim is learners be exposed to the content - and promise - of psychology but also this to be done in a way that will trigger their interest in the area and, hopefully, will keep it alive.

Въведение в психологията

Въведение в психологията

ДОЦ. ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА

Дистанционен курс

Курсът по Психология има три основни цели: (1) да осигури точно, ефективно и широко представяне на областта на психологията, да въведе курсистите в теориите, изследванията и приложенията, които изграждат науката; (2) да осигури стимул на курсистите да започнат да мислят като психолози дори след като запаметяването на конкретното съдържание е заглъхнало и да подпомогне по-доброто разбиране и оценяване на основите на психологията; (3) да възбуди интелектуалното любопитство на курсистите и да способства за повишаване на съзнанието как психологията може да засили разбирането им на света около тях и на междуличностните отношения, в които те всекидневно участват.

Тези цели, разбира се, са взаимозависими, защото ако предлаганото в курса съдържание точно представя природата на психологията, разбирането и интересът към тази област ще последват естествено. Стремежът във всяка тема е да се включат фундаментални за областта автори, изследвания и резултати, да се предизвикат курсистите да оценят и да разберат всекидневната релевантност на психологията и да подобрят качеството на собствения си живот. С други думи, идеята е не просто курсистите да бъдат изложени на съдържанието – и обещанието – на психологията, но да направят това по начин, който ще въведе интереса към областта и – да се надяваме – ще го поддържа жив и след като курсистите са завършили този въвеждащ курс в научната дисциплина психология.

Psychology of Social Cognition

Psychology of Social Cognition

ASOC. PROF. LUDMILLA ANDREEVA, PH.D.
​​A distance-learning course

One of the defining features that sets human beings apart from other animals is not only our ability to think, but also our ability to be aware of what we are thinking. A second feature, although shared with some other animal species, is our sociability and the central importance we place on relationships with other people. These features are at the heart of social cognition: the manner in which we interpret, analyze and remember information about the social world. The course will present the three cognitive processes that we apply to our social world: (1) information we receive about other people (and ourselves, for that matter) is interpreted, i.e. the information is given meaning often by both the social context and our previous experience, cultural values, etc. (2) social information is analyzed, i.e. the initial interpretation may be adjusted, changed or even rejected; (3) social information is stored in memory from which it may be recalled or retrieved. Recalling information from memory may require considerable effort; effort that we may not always be willing to make. As “social world” refers both to other people and ourselves, theories and research presented in this course are equally about other people, ourselves, and about ourselves in interaction with other people.

Социално познание

Социално познание 

ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 

Дистанционен курс 

Една от дефиниращите характеристики, които отграничават хората от другите животни, е не само способността ни да мислим, но и да осъзнаваме това, което мислим. Втора характеристика, макар и обща с някои други животински видове, е социабилността ни и централното значение, което придаваме на взаимоотношенията си с другите хора. Тези характеристики са в ядрото на социалното познание: начина, по който интерпретираме, анализираме и запаметяваме информация за социалния свят. Курсът представя трите основни познавателни процеса, които прилагаме в социалния си свят: (1) информацията, която получаваме за другите хора (и за себе си), се интерпретира, т.е. придава ѝ се значение често както чрез социалния контекст, така и чрез миналия ни опит, културните ценности и т.н., (2) социалната информация се анализира, т.е. първоначалната интерпретация може да се приспособи, да се промени или дори да се отхвърли, (3) социалната информация се съхранява в паметта, от която по-късно може да се извлече. Възстановяването на информацията от паметта може да изисква значителни усилия, които невинаги сме готови да вложим. Тъй като "социален свят" се отнася както за другите, така и за себе си, представените теории и изследвания в курса са в еднаква степен за другите хора, за нас самите и за нас във взаимодействие с околните.

Курсът има за цел да очертае основните аспекти на социалното познание: как възприемащите социалния свят подхождат към постигането на разбиране за себе си и за другите, придвижвайки се отвъд техните „наивни”, лаически теории за начина, по който функционират хората. Курсът се концентрира върху използваните методи, провежданите изследвания и приложението на емпиричните резултати, т.е. тяхната стойност за всекидневния живот на хората.

 

Communication Skills

Communication Skills

ASOC. PROF. LUDMILLA ANDREEVA, PH.D.
​​A distance-learning course

The course explores a topic with obvious relevance to learners’ own personal lives, and great potential for personal benefit. It emphasizes the transactional nature of interpersonal relationships. It presents communication not as a collection of techniques people use on others, but as a process they engage in with them. Learners will discover that even the most competent communication doesn’t always seek to create warm relationships and that even less personal interaction usually has the best chance of success when handled in a constructive, respectful manner. Grounded in scholarly research, the course stresses the importance of interpersonal communication in the workplace: it will equip learners with communication strategies that will enhance career success. Topics include managing emotions on the job, effective nonverbal communication in employment interviews, avoiding negative self-fulfilling prophecies in the workplace, integrating newcomers into an organization’s culture, dealing with workplace romances, and leaving a job on a positive note.

Abnormal Psychology

Abnormal Psychology

ASOC. PROF. LUDMILLA ANDREEVA, PH.D.
​​A distance-learning course

The course takes a scientist-practitioner approach and emphasizes the rich blend of both the science and practice of abnormal psychology throughout the course work. The developmental trajectory of each condition is discussed where appropriate and scientific findings with respect to race and gender are incorporated into discussions about each condition.  Biological findings are integrated with findings from social and behavioral sciences, highlighting the complexity of abnormal behavior and how it is often influenced by a wide range of variables. Learners are encouraged to look at psychological disorders along a continuum and analyze disorders in terms of whether the individual’s behavior creates distress or impairs daily functioning. An effort is made to “bring to life” the nature of these conditions by providing vivid clinical descriptions.

Основи на психоаналитичната практика с възрастни и деца

Курсът се организира съвместно с Асоциация "Анимус"

В съдържанието на програмата са включени два базисни компонента: въвеждане на теоретична рамка и предоставяне на възможност за практическа работа. Поставя се акцент върху усвояването на практическото разбиране на човешкото поведение. 

 • Програмата запознава с основите на психоаналитичната психотерапия. Въвежда принципни схващания, с които работи психоаналитичната парадигма: несъзнавани процеси, вътрешни конфликти, трансфер, контратрансфер, съпротиви, защити и др. Дава базисни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностовата организация при пациента и за изграждане на формулировка на случай. 
 • Програмата въвежда етапите в детското развитие и развитието на възрастните през призмата на психоаналитичната парадигма. Въз основа на възрастовата специфика на пациента се разглеждат особеностите на психоаналитичната техника, която е насочена към: терапевтична работа/консултиране за възрастни пациенти, деца, родители, семейства. 

Програмата е структурирана в теоретична и клинична част

Основни курсове, включени в програмата: 

 • Психоаналитичната техника и рамка
 • Взаимоотношения в терапевтичния процес
 • Развитие и психопатология
 • Неопсихоаналитични теории за развитието на възрастните
 • Загуба, скръб и траур в развитието
 • Формиране на символи и символизация
 • Интерпретиране на сънища
 • Аналитичната техника на работа с деца и с родители
 • Аналитична психотерапия при юноши
 • ​Суицидни рискове и кризи при деца и юноши
 • Приложение на психоаналитичния метод
 • Участие в поредица от психоаналитични семинари във Фондация "Асоциация Анимус"

Програмата може да бъде видоизменена и допълнена. 

В рамките на протичане на програмата специализантите ще участват в клиничната работа на Центъра за възстановяване, консултиране и психотерапия. По време на задължителния стаж към програмата те ще имат възможност да поемат случаи за консултация и психотерапия. Ще бъде предоставена групова супервизия за работа по случай, както и участие в групи за клинично обсъждане на работата с пациенти. Клиничният стаж е насочен към подпомагане на специализантите преди всичко да наблюдават клиничната ситуация, да я обсъждат и интерпретират с помощта на психоаналитичните инструменти и да разбират функционирането на психиката. Програмата се провежда от преподаватели от Софийски университет "Св. К. Охридски", преподаватели от Фондация "Асоциация Анимус", психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия. 

Следдипломната квалификация е предназначена за лица, завършили бакалавърска и магистърска степен по психология, клинична психология, клинична социална работа, социални дейности, медицина и др. 

Програмата е двугодишна (4 семестъра), редовна форма на обучение. Основните ù цели и задачи са: 

 • Въвеждане на базисни теоретични знания по психоаналитична психотерапия.
 • Осигуряване на възможност за практикуване на психоаналитична психотерапия под супервизия. 
 • Осигуряване на основни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, разбиране и организация на работата с пациента и изграждане на формулировка по случай, на възможности за обсъждане и интерпретация, психоаналитична практика и психотерапия. 
 • Включване във всички редовни клинични семинари на Фондация "Асоциация Анимус". 
 • Даване на възможност за допълнително участие в интензивни клинико-теоретични семинари с опитни психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия. 

Срок за подаване на документи за академичната година: от 1 август до 30 септември.

Мария Енева
Радостина Белчева 
Фондация "Асоциация Анимус" 
София 1000, ул "Екзарх Йосиф" № 85 
тел: 02983 5305, 02983 5205 
animus@animusassociation.org

Тест за училищна готовност (ТУГ)

Тест за училищна готовност (ТУГ)

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

ТЕСТЪТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ (ТУГ) оценява когнитивни аспекти на готовността като предпоставка за успешно обучение. Целта е по бърз и икономичен начин да се идентифицират както "силните страни" (ресурсите) на детето, така и потенциални „дефицити“, затрудняващи адаптация към училището.

ТУГ включва 5 компонента:

 1. Начални езикови умения
 2. Начални математически умения
 3. Зрително-моторна интеграция
 4. Зрителна дискриминация
 5. Кодиране,

въз основа на които се формират и два общи показателя, първият от които се използва за целите на скрининговото заключение, а вторият – като интегративен индекс на готовността.

Данните за прогностичната валидност, оценени чрез експертна оценка на учебните постижения в края на първи клас, в две независими изследвания, свидетелстват за сензитивност от 0,909/0,846, специфичност: 0,835/0,820, положителна прогностична сила: 0,408/0,489 и отрицателна прогностична сила: 0,987/0,963.

В сравнение с предишната публикация (2005), в изданието от 2013 година:

 1. Частично коригиран и обновен е стимулният материал.
 2. Ръководството е съкратено и преструктурирано, с цел улесняване на потребителя на инструмента.
 3. Добавена е кратка скринингова скала, попълвана от родителите, за поведенчески и емоционални проблеми, взаимоотношения на детето с връстниците и просоциално поведение, данните от която разширяват обхвата на оценката.

За по-подробна информация вж.

Бизнес психология и мениджърско развитие

Програмата е предназначена за мениджъри, предприемачи и собственици на малък и среден бизнес и има за цел да ги подпомогне в процеса на управление като постави акцент върху социално-психологическите процеси в организацията. Тя е насочена към развитието на мениджърските им компетентности и лидерските им умения и акцентира върху ред проблеми в съвременните организации, които изискват бърза и адекватна намеса от страна на мениджърите и собствениците. В програмата се застъпват основните проблемни области в трудовата и организационната психология, пречупени през призмата на практическия опит, като се цели да се усвоят конкретни методи и техники, които да са от полза в процеса на управление и да допринесат за мениджърското израстване и развитие в бизнеса и кариерата.

Ръководител на програмата: проф. д.пс.н Снежана Илиева

Съдържание

 1. Кроскултурни измерения на бизнеса и организационно развитие
 2. Комуникация и взаимодействие с външната среда (бизнес партньори, клиенти и конкуренти)
 3. Бизнес-преговори и разрешаване на конфликти
 4. Предприемачество и иновации в бизнеса
 5. Мениджърски компетентности и лидерски умения
 6. Бизнес етикет и управление на впечатленията
 7. Мотивиране на персонала и управление на изпълнението
 8. Бизнес коучинг и развитие на мениджърския талант
 9. Групова ефективност и управление на екипи

 

Съдържанието на курсовете се базира на досегашния опит на екипа на програмата в посочените области. Организацията и провеждането на програма за продължаващо обучение по „Бизнес психология и мениджърско развитие“ се осъществява от инспектора по Продължаващо обучение в съответствие с проявения интерес и формиране на група обучаеми.

Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

 

Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

ГЛ.АС. Д-Р ДИАНА ХРИСТОВА 

Дистанционен курс

 1.  Диференциална специфика на ранната зряла възраст. Влияние на историческия контекст върху периодизацията на възрастта. Пробуждащата се зрялост: удължено юношество или нов етап в психосоциалното развитие?
 2. Физическо развитие. Биологично стареене и физически промени. Здраве и годност.
 3. Сексуалност. Полови различия в нагласите към сексуалността.
 4. Предизвикателства и психологически стрес.
 5. Когнитивни ресурси. Промени в структурата на мисленето. Развитие на епистемното познание.
 6. Прагматично мислене и когнитивно-афективна комплексност. Компетентност и творчество..
 7. Избор на житейски път. Психологическо влияние на следването. Избор на професия. Влияние на половоролевите стеоретипи.
 8. Психосоциалната криза “интимност срещу изолация” (E. Eриксън). Основен конфликт. Връзка с юношеската криза. Адаптивно разрешаване и психосоциална добродетел. Неадаптивни варианти на разрешаване.
 9. Развитие на житейската структура (Д. Левънсън). Основни задачи на фазата на новака в света на възрастните.
 10. Периодът на „улягане” (Д. Левинсън). Основни задачи на развитието, фази и полови различия.
 11. Адаптацията към живота (Вейлънт). Обогатяване на периодизацията на Ериксън. Ограничения на теориите на Левинсън и Вейлант. Социалният часовник.
 12. Развитие на близките взаимоотношения. Романтична любов и компоненти на любовта. Приятелство. Самота.
 13. Жизненият цикъл на семейството. Семейство и брачни роли. Фактори, свързани с удовлетворението от брака. Родителство. Разнообразие на начина на живот на възрастните.
 14. Развитие на кариерата. Установяване на кариера. Влияние на половоролевите стереотипи. Комбиниране на работата и семейството.
 15. Времева перспектива и психично благополучие. Социоемоционална регулация в ранна зряла възраст.

 

 

Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

ГЛ.АС. Д-Р ДИАНА ХРИСТОВА 

Дистанционен курс 

 1. Физическо развитие. Физически и сензорни промени.
 2.  Репродуктивни промени при жените. Менопаузата като биокултурно събитие. Репродуктивни промени при мъжете.
 3. Здраве и годност. Сексуалност. Болест и инвалидност. Водещи причини за смъртност.
 4. Адаптация към предизвикателствата на средата на живота. Управление на стреса. Значение на физическата активност. Издръжливост. Пол и стареене: двоен стандарт.
 5. Когнитивни ресурси. Промени в умствените способности. Исторически промени и влияние на кохортната принадлежност. Кристализирала и флуидна интелигентност. Лонгитюдни изследвания.
 6. Преработка на информацията. Скорост на преработка. Внимание. Памет. Решаване на проблеми и експертно познание. Творчество
 7. Професионален живот и познавателно развитие. Продължаващо обучение.
 8. Психосоциалната криза генеративност срещу стагнация. Основен конфликт. Адаптивно разрешаване и обогатяване на идентичността. Неадаптивни изходи.
 9. Обогатяване на концепцията за генеративността (Ч. Слейтър). Връзки с другите психосоциални кризи в жизнения цикъл.
 10. Наративен подход към изследването на генеративността. Компоненти на генеративния разказ (Д. Макадамс).
 11. Задачи на развитието през прехода в средата на живота (Д. Левинсън). Промяна на житейската структура: полови сходства и различия. Влияние на социалния контекст. Преход или криза?
 12. Стабилност и промяна в Аз-концепцията на личността и психичното благополучие. Възрастова динамика в измеренията на психичното благополучие. Промени в стратегиите за справяне.
 13. Полова идентичност. Възрастова динамика на чертите на личността.
 14. Особености на взаимоотношенията в средна зряла възраст. Брак и развод. Сандвич-поколението: променящи се междупоколенчески взаимоотношения. Братя/сестри. Приятелства.
 15. Професионален живот и удовлетворение от работата. Кариерно развитие. Планиране на пенсионирането.

Психосоциално развитие и здраве в късна зряла възраст

Психосоциално развитие и здраве в късна зряла възраст

ГЛ.АС. Д-Р ДИАНА ХРИСТОВА 

Дистанционен курс

 1. Физически промени и продължителност на живота. Промени в нервната и сензорните системи. Сърдечносъдова и дихателна система. Имунна система. Сън. Външен вид и подвижност.
 2. Адаптиране към физическите промени в късната зряла възраст.
 3. Възрастова дискриминация и преодоляване на стереотипите за стареенето.
 4. Здраве, годност и инвалидност. Хранене и физическа активност. Сексуалност. Инвалидност.
 5. Умствени нарушения. Болест на Алцхаймер. Рискови и предпазващи фактори. Подпомагане на болните и грижещите се за тях. Цереброваскуларна деменция. Здравни грижи.
 6. Когнитивни ресурси и загуби. Селективна оптимизация с компенсация. Промени във видовете памет. Преработка на езика. Решаване на проблеми.
 7. Мъдрост. Компоненти на мъдростта. Емпирични изследвания.
 8. Фактори, свързани с когнитивната промяна. Когнитивна интервенция. Учене през целия живот.
 9. Психосоциалната криза интегритет срещу отчаяние (E. Eрик­сън). Основен конфликт. Адаптивно разрешаване и обогатяване на идентичността. Неадаптивни варианти на разрешаване.
 10. Обогатяване на концепцията за интегритета. Задачите на интегритета по Пек и геротрансцендентността по Джоан Ериксън. Реминисценции и преглед на живота.
 11. Времеви хоризонт и психично благополучие. Възрастови промени в социоемоционалната регулация и механизмите за поддържане на психичното благополучие.
 12. Стабилност и промяна на Аз-концепцията на личността. Фактори, които съдействат за издръжливостта. Духовност и религиозност.
 13. Индивидуални различия в психичното благополучие. Контрол срещу зависимост.  Здраве и благополучие. Социални загуби, социална подкрепа и социално взаимодействие.
 14. Социални теории за остаряването. Теория за дезангажирането. Теория за активността. Теория за приемствеността.
 15. Взаимоотношения в късна зряла възраст. Семеен живот. Овдовяване. Развод, повторен брак, съжителство. Възрастни, които никога не са се женили. Братя/сестри. Приятелства. Взаимоотношения с порасналите деца.

Consumer Behavior

Consumer Behavior

ASST. PROF. DAMYANA IVANOVA, PH.D.
​​A distance-learning course

 

This course will familiarize students with psychological determinants of behavior of economic subjects as well as with economic subjects' opportunities to exert reverse influence on the economic reality. The course emphasizes the importance of psychological determinants in consumer choice and focuses on important aspects of consumer behavior, such as motivation, values, attitudes, emotions and social influence.

When students finish this course, they will:

 • have the knowledge of most of the major themes that have been central to consumer behavior on the marketplace.
 • be able to analyze the psychological aspects of consumer behavior.

Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: обсесии и компулсии

Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: обсесии и компулсии

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ 

Практическият семинар включва:

 1. Преглед на съдържанието и подходите за оценка на основните понятия: безпокойства, предъвкване на мисли, обсесии и компулсии; дефиниции на обсесивно-компулсивното разстройство в Петата ревизия на Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства на Американската психиатрична асоциация (DSM-5, 2013).
 2. Запознаване и работа с три международно утвърдени скали:
 • Падуански въпросник за обсесии и компулсии (PI; Sanavio, 1988) и по-късните ревизии: PI–R (van Oppen et al., 1995) и PI–WSUR (Burns et al., 1996).
 • Обсесивно-компулсивeн въпросник–кратка ревизирана версия (OCI-R; Foa et al., 2002).
 • Въпросник за безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (PSWQ, Meyer et al., 1990).

 PI (PI–R, PI–WSUR) и OCI-R са сред най-популярните и широко използвани скали за оценка на обсесиите и компулсиите както в клинични, така и в масови извадки, и данните за тях неизменно присъстват в съвременните обзори по проблема.

Практическият семинар включва:
(1) преглед на съдържанието и подходите за оценка на основните понятия: безпокойства, предъвкване на мисли, обсесии и компулсии; дефиниции на обсесивно-компул-сивното разстройство в Петата ревизия на Наръчника на Американската психиатрична асоциация (DSM-5, 2013);
(2) запознаване и работа с три международно утвърдени скали:
(а) Падуански въпросник за обсесии и компулсии (PI, Sa-navio, 1988) и по-късните ревизии: PI–R [van Oppen et al., 1995) и PI–WSUR (Burns et al., 1996).
(б) Обсесивно-компулсивeн въпросник–кратка ревизира-на версия (OCI-R, Foa et al., 2002).
(в) Въпросник за безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (PSWQ, Meyer et al., 1990).
PI (PI–R, PI–WSUR) и OCI-R, са сред най-популярните и ши-роко използвани скали за оценка на обсесиите и компул-сиите, както в клинични, така и в масови извадки, и данни-те за тях неизменно присъстват в съвременните обзори по проблема.

Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: психично благополучие

Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: психично благополучие

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

Практическият семинар включва:

 1. Преглед на основните конструкти и подходи за оценка: субективно, психично, социално благополучие; интегративен модел. Категории психично здраве.
 2. Запознаване и работа с две международно утвърдени скали за оценка:
 • Скàла за психично благополучие (Ryff, 1989);
 • Скàла за „процъфтяванe“ (Diener et al., 2010).

Анализът на К. Риф от позицията на евдемоничния подход разграничава шест компонента на психично благополучие: приемане на себе си, положителни отношения с другите, автономия, овладяване на средата, цел в живота и личностен растеж. Конструираният въз основа на модела инструмент – Скàла за психично благополучие – бързо придобива популярност, но изходният 120-айтемен вариант е използван по-рядко. На практика усилията се съсредоточават върху съкращаване на оригиналната версия и водят до появата на голям брой варианти: от 84 до 18 айтема.

Скàлата за „процъфтяване“ е кратък скринингов инструмент (8 айтема), конструиран също на базата на хуманистичните теории, но част от айтемите са формулирани и от други теоретични позиции. Първоначално скàлата е означена като Психично благополучие, но впоследствие името е променено на Скàла за „процъфтяване“, тъй като съдържанието има по-широк смисъл.

Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма

 

Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма

ГЛ. АС. Д-Р АНЕТА АТАНАСОВА 

Курс „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма“

Ръководител на курса: гл.ас.д-р Анета Атанасова

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за учебната 2017/ 2018 г.

 

Документите се приемат от 16 октомври до 10 декември 2017 г. в Ректората на Софийския университет,  бул. „Цар Освободител“ № 15, Южно крило, Деканат на Философския факултет, ет. 3, каб. 47 или на ел.адрес: npivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Необходими документи:

1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет за включване в обучение в СДК „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма “;

2) копие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър);

3) точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата.

 

Курсът ще стартира на 13 януари 2018 г., събота, пет поредни съботи от 10.00 до 16.00 часа.

Повече може да видите на:

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1880/Autism_A_Atanasova_CE.pdf

 

Практически семинар за оценка на психопатни черти в юношеска възраст

Оценка на психопатни черти в юношеска възраст

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

 

Практическият семинар включва:

 1. Преглед на съвременни концептуализации и подходи за оценка на психопатната личност.
 2. Запознаване и работа с Юношески въпросник за психопатни черти (YPI, Andershed et al, 2002) международно утвърден самоописателен инструмент за оценка.

YPI оценява три психопатни дименсии, включващи 10 компонента:

 • междуличностна: измамен и манипулативен стил на взаимоотношения, съчетан с чувство за изключителност и превъзходство (Непочтен чар, Претенциозност, Манипулативност и Лъжливост);
 • афективна: повърхностни емоции (Коравосърдечност, Неемоционалност и Липса на угризения);
 • поведенческа: импулсивен и безотговорен жизнен стил (Търсене не възбуда, Импулсивност и Безотговорност).

Участниците в семинара получават:

 • Пълен комплект от материали, необходими за работа с YPI.
 • Удостоверение за квалификация и персонално право за използване на инструмента.

 

Следдипломна квалификация „Педагогическа психология“

 

Обучение в СДК „Педагогическа психология“

СДК „Педагогическа психология“ предоставя отлични и иновативни възможности за придобиване на нова и допълнителна професионална квалификация в областта на психологията на образованието по актуални научни теми с важна приложно-практическа насоченост и съобразно нуждите на образователната среда. Обучението в СДК позволява да се придобият професионални знания и компетенции: за превенция на психичното здраве и субективното благополучие на ученици, учители, родители; за адекватно разпознаване, консултиране и активно съдействие при преодоляването на временни затруднения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие; за оказване на професионална грижа и помощ при възникнали трудности или кризисни ситуации от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен или др.).

 

Организация на обучението в СДК «Педагогическа психология» и дипломиране

Обучението в СДК „Педагогическа психология“ е едногодишно и се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски». Учебните занятия са само съботно-неделни (по цял ден), разпределени приблизително през седмица в рамките на два учебни семестъра (зимен и летен), а изпитите се полагат в две отделни изпитни сесии (зимна и лятна). По отделните учебни предмети се представят и обсъждат актуални теми с ясно изразена приложно-практическа насоченост, разработвани в съвременната психология на образованието и съобразени с нуждите на образователната практика.

Обучението приключва с подготовка и защита на дипломен проект. След това се издава свидетелство от СУ „Свети Климент Охридски“ за придобита допълнителна професионална квалификация и в него се отбелязват съответните квалификационни кредити.

 

Професионална реализация на завършилите СДК „Педагогическа психология“

Това обучение е подходящо за психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители, учители по психология, философия, както и др., специалисти, които биха искали да работят в училища или други социално-образователни институции, предлагащи специализирани грижи и психологическа помощ на деца, ученици, учители, родители, дневни/ образователни, психологически, педагогически и ресурсни центрове, неправителствени организации, институции за неформално образование. Освен това тази следдипломна квалификация е подходяща както за дипломирани специалисти (със съответната образователна степен - бакалавър, магистър, доктор), така и за студенти, които все още са в процес на академично обучение.

 

Информация и прием на документи за включване в СДК „Педагогическа психология“

Информация за СДК „Педагогическа психология“ може да се получи:

 • По имейл: nel_georgieva@abv.bg (г-жа Ан. Георгиева) или на служебни телефони (в работни дни от понеделник до петък от 10-12 и 14-16 ч.): 02/ 9308 351; 02/ 9871 046

 

Кандидатите за участие в СДК „Педагогическа психология“ подават заявление за участие

Заявката за участие съдържа:

Име, презиме, фамилия

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефон

 

Електронна поща

 

Образователна степен

 

Придобита специалност

 

Номер на диплома/ Университет

 

Организация, в която работите или учите сега

 

Дата:

Подпис:…………………………………

 

Копирайте горната или създайте подобна таблица в word документ, попълнете я, запишете документа, като използвате за заглавието своята фамилия, долна черта и form (пример Petrova_form).

Принтирайте и подпишете ръчно или (ако ползвате електронен подпис - попълнете с електронен подпис) сканирайте или снимайте и изпратете  заявката заедно с копие на дипломата си.

Кандидатите за участие в СДК „Педагогическа психология“ подават следните документи:

 • Заявка за участие 
 • Копие от диплома с всички издадени към нея приложения за завършена образователна степен или уверение, когато кандидатът е студент

 

Посочените документи се подават само по електронен път в периода от 1 септември до 1 октомври 2023 г. на следните имейли:

 

Потвърждение за включване в СДК „Педагогическа психология“ и заплащане на таксите

Одобрените кандидати получават потвърждение за включване в СДК „Педагогическа психология“ до 08.10.2023 г.

Таксите за обучение се заплащат само по банков път до 02.11.2023 г., като копие от направеното плащане задължително се изпраща на имейла - nel_georgieva@abv.bg. Сумата може да се внесе наведнъж преди започването на курса или да се раздели на две вноски за всеки семестър поотделно.

Банкова сметка, на която се превежда сумата:

 • IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
 • BIC: BNBGBGSD; БНБ-София
 • Основание за плащане: Обучение/ СДК Педаг. психология/ ФФ

 

Начало на учебните занятия в СДК „Педагогическа психология“

Началото на присъствените учебни занятия е на 04.11.2023 г.

В случай на въвеждане на противоепидемични мерки в страната, тогава се преминава към онлайн обучение. В подобни случаи преподавателите изпращат линк за присъединяване към съответната платформа.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕ

Анотация

Психологичното консултиране е основна приложна част на психологическата наука, което се занимава с превенция, диагностика, терапия и профилактика на психичните проблеми на индивида, като основната ориентация е към подобряване на психичното здраве, оптималното човешко функциониране и повишаване качеството на живот. Основен акцент в тази област на научното познание е дефинирането на психичното здраве и очертаването на връзката стрес, соматични болести, лечение и социална подкрепа. Фокусът е върху разбирането, че начинът, по който човек реагира на стреса води до сериозни психосоматични заболявания. Тези базисни въпроси определят наличието на множество проблеми, които имат своята специфика в развитието на личността през етапите на цялостния жизнен път.

Цели на обучението

В рамките на СДК  „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ се подготвят специалисти с професионални компетентности, свързани с грижата за психичното здраве, които разпознават и активно работят за диагностика и справяне с психични проблеми, превенция и подобряване на психичното здраве и повишаване качеството на живот.

 

Предназначение на програмата

Обучението в СДК „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ предоставя отлични и иновативни възможности за придобиване на нова допълнителна квалификация в областта на психология на здравето и клиничната психология.

Програмата е предназначена за психолози, социални работници, специалисти по здравни грижи, лекари, стоматолози и др., работещи в медицински, социални, образователни институции, неправителствени организации за деца и възрастни. В следдипломната квалификация могат да се включат дипломирани специалисти от различни образователни степени - бакалавър, магистър, доктор.

 

Предварителни изисквания

Основни познания по анатомия и физиология на висшата нервна дейност, психология на развитието, психология на здравето и клинична психология.

 

Компетентности на завършилите обучението

Успешно завършилите специализанти ще придобият: специализирани знания за връзката на психология на здравето и клиничната психология с други области на медицинската практика и по-специално за психосоматиката; практически умения за прилагане на общопсихологически и специфични принципи, методи и процедури за психодиагностика, консултиране при соматични заболявания, психодинамична психопатология, справяне с тежки психосоматични заболявания, терапия, изработване на терапевтични програми за превенция и подобряване на психичното и соматичното здраве и повишаване качеството на живот, приложени към широка популация.

 

Организация на учебния процес

СДК „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ предлага обучение в рамките на 3 семестъра, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени щатни и хонорувани преподаватели към СУ „Св. Климент Охридски“. Учебните занятия са структурирани основно на модулен принцип в 2 учебни семестъра и 1 семестър специализирана практика в учебни бази под супервизия. По време на обучението се представят и обсъждат актуални теми с ясно изразена приложно-практическа насоченост, като казусите се обсъждат от позицията на различни професионални практико-приложни парадигми.

 

Форма на завършване

Обучението приключва със защита на дипломен проект, като се издава официално признато свидетелство за преквалификация от СУ „Св. Климент Охридски“ за придобита допълнителна професионална квалификация по „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ и се присъждат съответни квалификационни кредити.

 

Професионална реализация

Завършилите следдипломната квалификация „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ могат да работят в различни държавни и частни институции, центрове и неправителствени организации, в които се предлагат психологическа помощ и специализирани грижи за психичното здраве.

 

Прием на документи

Информация относно СДК „Психологично консултиране при психосоматични заболявания и профилактика на здраве“ може да се получи от г-жа Анелия Георгиева на имейл адрес:amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg  или nel_georoieva@abv.bg, телефон (02/ 9871 046; 02/ 9308 351) в работни дни от 10-12 и 14-16 ч., и на сайта на Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“:

Документите се подават по електронен път на имейл: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg  или nel_georoieva@abv.bg и включват: 1) Заявление за участие тук и 2) Ксерокопие от диплома за завършена образователна степен.

 

Такси: Семестриална такса – 1100 лв. 

 

Начало на учебна година: Учебните занятия ще започнат присъствено или дистанционно (в зависимост от епидемичната ситуация) през месец януари, като лекциите ще се провеждат онлайн а упражненията присъствено. Допълнителна информация ще бъде изпратена по имейл на всеки един от одобрените и приети кандидати, както и на сайта на ФФ на СУ „ Св. Кл. Охридски“.