Людмил Денчев Денев

Доктор по 3.2. Психология (Психология на личността)
Публична защита на 03 ноември 2011 г.

• тема: Хедонично-валентна самодетерминация на психичното

• научен ръководител: