Вихър Георгиев Георгиев

Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика. Правни изследвания на ЕС)
Публична защита на 26 октомври 2011 г.

• тема: Процедури за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия.

• научен ръководител: