Стоянка Владова Шопова

Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
Публична защита на 17 май 2012 г.

• тема: Професионален стрес и поведенчески модели при организации от мултикултурен тип.

• научен ръководител: