Линка Стойкова Тонева-Методиева

Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС)
Публична защита на 15 юни 2012 г.

• тема: Перспективи за публично партньорство при осъществяване на политиките на Европейския съюз между неправителствения и публичния сектор в България.

• научен ръководител: