Мария Иванова Калчева

Доктор по 2.3. Философия (История на философията. Средновековна философия)
Публична защита на 01 юли 2013 г.

• тема: Понятието форма при Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг. Генезис и средновековна рецепция на понятието форма. Метафизически аспекти от ученията на Улрих и Дитрих.

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Георги Каприев