Гаврил Гаврилидис

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 17 октомври 2013 г.

• тема: Икономика, етика, свобода и развитие: общата философия в теорията на Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Пламен Макариев