Илия Димитров Мечков

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на българската култура. Средновековие)
Публична защита на 15 април 2013 г.

• тема: Участие на българите във формиране на културни общности в Източна Европа V-Х в. (Фактори и аспекти на културната динамика)

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Калин Янакиев