Мая Горанова Митренцева

Доктор по 2.3. Философия (Философия на образованието)
Публична защита на 09 януари 2014 г.

• тема: Философските дисциплини в училище след 1991 г. Философия на промяната.

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Пламен Макариев