Евелина Петрова Иванова

Доктор по 2.3. Философия (Съвременна философия)
Публична защита на 15 септември 2014 г.

• тема: Изследователската общност. Философски и дидактични трансформации на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия (Карл Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията.

• научен ръководител: проф. д-р Димитър Денков