Мая Пламенова Минчева

Доктор по 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката. Херменевтичната традиция и културологичния дискурс)
Публична защита на 28 октомври 2014 г.

• тема: Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически фундираното понятие за превод.

• научен ръководител: проф. д.ф.н. Димитър Гинев