Гергана Георгиева Радойкова

Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика)
Публична защита на 12 май 2014 г.

• тема: Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на ЕС след влизане в сила на Договора от Лисабон

• научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова