Борис Петров Попиванов

доктор по политология, доцент по политология

научна област и интереси: политически идеологии, теория на гражданството, младежки изследвания

bpopivanov@phls.uni-sofia.bg
boris.popivanov@gmail.com

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2011: Защитена научна степен „доктор по политология“
 • 2004–2006: СУ „Св.Кл.Охридски“, МП Политически мениджмънт, магистър
 • 2000–2004: СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност „Политология“, специализация „Политическа теория и политически процес“, бакалавър
 • 1995–2000: Първа английска езикова гимназия, София

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2016: СУ "Св.Кл.Охридски", катедра "Политология", доцент
 • 2011–2016: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, главен асистент
 • 2008–2011: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, асистент
 • от 2006: Институт за социални ценности и структури „Ив.Хаджийски“, експерт
 • 2005–2006: Министерски съвет на Р България, дирекция „Етнически и демографски въпроси“, експерт

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2014: Сп. “Balkanske Sinteze” (издание на Университета в Ниш, Сърбия), член на Editorial Board
 • от 2013: Българска асоциация за политически науки, член
 • от 2013: Съюз на българските журналисти, член
 • от 2010: Институт за стратегическо управление и комуникации „Контекст“, заместник-управител на УС
 • 2009–2010: Сп. “Politikon“ (издание на Международната асоциация на студентите по политически науки, Любляна, Словения), член на Advisory Board

Последна редакция: 24.11.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Институции на модерната българска държавност
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Български политически процес след 1989
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политически идеологии на ХХ век и глобализиращия се свят
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Политически идеологии в България
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Българска политическа система
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Основи на политологията
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Исторически факултет | сп. Минало и съвремие на Югоизточна Европа | асистент

ОКС Магистър

 • „Ляво“ и „дясно“ в съвременната политика
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Политическа социология | титуляр
 • Консултиране в политически партии
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Политическо консултиране | титуляр
 • Политология
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Реторика | титуляр

Последна редакция: 24.11.2015, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги

 1. Popivanov, B. 2015. Changing Images of the Left in Bulgaria: The Challenge of Post-Communism in the Early 21st Century. Ibidem Press, Stuttgart.
 2. Мунтян, Б., П.-Е. Митев, Попиванов, Б. 2013. Съставителство, предговор, студия, превод, приложения, индекси на: Маркс, К. Човекът и бъдещето. Избрано. Изд. Изток-Запад, София.
 3. Попиванов, Б. 2007. Новият избирател. Съставителство, предговор, бележки. Изд. Изток-Запад, София

Статии и обзори

 1. Попиванов, Б. 2015. Новите леви групи в България: послания и пътища. В: Мизов, М. (съст.) Левицата. Истории, реалности, перспективи. Изд. НПИ „Димитър Благоев“, София, с.158-179
 2. Попиванов, Б. 2014. „Умерените“ конкуренти на ПЕС в изборите за Европейски парламент 2014. В: Канев, Д. (ред.) Социалната алтернатива за Европа. Изд. Фондация "Фр. Еберт" и Фондация "Солидарно общество", с.120-136.
 3. Пенев, В., Б. Попиванов. 2014. Политическата идеология: по хлъзгавия път на дефинициите. В: Великов, Б. и колектив (ред.)  Социални идеи, движения и политики. Издателство НПИ "Д. Благоев", София, с.9-43
 4. Penev, V., B. Popivanov. 2013. Orthodoxy and Ideology in Modern Bulgaria: The Impact of the Bulgarian Orthodox Church on Politics and Society. В: Митровић, Л., Д. Гавриловић, М. Кристовић. (ред.) Дијалог култура и партнерство цивилизацијa на Балкану. Издателство Ниш, Филозофски факултет у Нишу, с. 317-331.
 5. Попиванов, Б. 2013. Женското електорално участие в България в началото на ХХІ век. В: Мизов, М,  Л. Канева (съст.) Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит. Изд. Фондация "Фр. Еберт" и Фондация "Солидарно общество",  с.86-96.
 6. Попиванов, Б., В. Пенев. 2013. Маркс извън властта: Ролята на Карл Маркс в експертните и научните дискусии през българския преход. В: Канева, Л., М. Мизов, Е. Кандиларов (съст.). Изследвания по история на социализма в България, т.4 „Преходът – ІІ” ЦИПИ, София, с. 189-210.
 7. Popivanov, B., V. Penev. 2012. Traditional and Modern in the Ideological Development and the Social Perception of the Bulgarian Left. В: сб. Традициjа, Модернизациjа, Идентитети (прир. Љубинко Милосављевић, Бранислав Стевановић и Гордана Стоjић), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, рр.  533-547.
 8. Попиванов, Б., В. Пенев. 2012.Национални и европейски ценностни аспекти в еволюцията на съвременната българска левица. В: Кертиков, К. (съст.) Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес. ИИОЗ-БАН, София, с. 115-122.
 9. Попиванов, Б. 2012. Символната промяна в България и съдбата на Мавзолея на Георги Димитров. В: Мизов, М. (съст.) Георги Димитров в обществената и научната памет. Авангард Прима, София, с.164-181.
 10. Popivanov, B., V. Penev. 2012. The end of the "end of ideology" paradigm revisited. In: Образовање и савремени универзитет, том III (главни и одговорни уредник Бојана Димитријевић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, с. 609-618.
 11. Попиванов, Б., В. Пенев. 2011. Понятието за политическа идеология – от история към съвременност. В: Политически изследвания, бр.1-2, с.3-46.
 12. Попиванов, Б. 2011. Ценности на личността и национални ценности в контекста на държавната политика. В: Проданов, В. (съст.). Национално, балканско и европейско: конвергенция и дивергенция на ценности. ИИОЗ-БАН, София, с. 22-26.
 13. Попиванов, Б. 2011. Българското гражданство в конституционния модел от 1991: постижения и възможности. В: Канева, Л., М. Мизов, Е. Кандиларов (съст.) Изследвания по история на социализма в България, т.3 „Преходът” (съст.), Фондация „Фридрих Еберт” и ЦИПИ, София, с. 146-174.
 14. Попиванов, Б. 2011. Актуализацията на Маркс. Карл Маркс в огледалото на сп. „Вопросы философии” (1948-2007). Електронно издание „ЛитКлуб”, 9 септември.
 15. Попиванов, Б. 2010. Тенденции в ценностните нагласи на българите-мюсюлмани: европейски и национални политически ракурси. В: Балкани 21, бр.7, 20 с.
 16. Попиванов, Б. 2010. Европа след Лисабон: за потребността от теория на европейското политическо участие. В: Ново време, бр.9
 17. Попиванов, Б. 2010. Европейският гражданин между глобализацията и държавата: възможности и ограничения. В: Любенов, М. (съст.) Българската политология пред предизвикателствата на времето. УИ „Св. Климент Охридски“, София, с.208-227
 18. Popivanov, B. 2009. Towards a Multi-Level Political Participation: Importance and Opportunities of EU Citizenship. В: Hristova-Valtcheva, K. (ed.), New Actors in a New Environment: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance. BECSA, Sofia, pp.212-222
 19. Popivanov, B. 2008. Citizenship and Civic Activity in Contemporary Bulgaria: (Non-) European Dimensions. В: Sociologija. Mintis ir veiksmas, 3 (23), pp.47-57

Последна редакция: 24.11.2015, А.Димитрова