Даниел Михайлов Смилов

доктор по политология, доцент

научна област и интереси: конституционно право и политика; финансиране на политическите партии

smilov@phls.uni-sofia.bg 
daniel@cls-sofia.org

Професионална биография

Преподавателска дейност

Публикации