Светослав Христов Малинов

доктор по политология, доцент по история на политическите идеи

научна област и интереси: история на политическа теория, история на държавните институции, консерватизъм, християндемокрация, либерализъм, теория на демокрацията, Европейски съюз, политически партии​

smalinov@phls.uni-sofia.bg 
smalinov@mail.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • 1999: Защитена научна степен „доктор по политология“ към СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра „Политология“, София, България (шифър на специалността: 051102). Кандидатска дисертация на тема „Критика на политическия рационализъм. Изследване върху политическата мисъл на Едмънд Бърк”.
 • 1997: Graduate Faculty на New School University, Ню Йорк, САЩ, научен сътрудник, Изследване върху история на американските политически идеи и теория на демокрацията.
 • 1995–1998: СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Политология”, София, България, докторант, стипендиант на Фондация „Сасакава“, Япония.
 • 1995–1996: Chevening Scholar към Департамента по политика към University of York, Йорк, Великобритания, магистър по политическа философия  (MA in political philosophy – with distinction). Магистърска дисертация на тема „Edmund Burke’s Critique of Democracy“.
 • 1993–1994: Graduate Faculty на New School University, Ню Йорк, САЩ, научен сътрудник (Democracy Fellow). Изследвания върху политическите идеи на Хана Арендт и модерните класици.
 • 1991: Кортона, Италия. Лятна школа с четири курса по история на политическите идеи, организирана от Institute for Human Sciences, Виена, Австрия.
 • 1992: Краков, Полша. Лятна школа с четири курса по съвременна политическа теория, организирана от New School University, Ню Йорк, САЩ.
 • 1990: Университета на Осло, Осло, Норвегия. Четири курса на английски език на магистърско ниво (hovedfag (M.A.) level).
 • 1988–1993: СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност „Политология”, София, България, магистър по политология.
 • 1986–1988: Задължителна военна служба в Българска народна армия.
 • 1981–1986: Английска езикова гимназия „Гео Милев”, Бургас, България, средно образование.

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2014: Представител на България в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия, член на Комисията по култура и образование, член на Комисията по петиции.
 • 2012: Заместник-председател на политическа партия Демократи за силна България (ДСБ).
 • 2011–2014: Представител на България в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия; член на Комисията по граждански свободи и вътрешни работи.
 • от 2009: СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Политология”, доцент по история на политическите идеи.
 • 2005–2009: 40-то Народно събрание на Република България, народен представител от парламентарната група на политическа партия Демократи за силна България (ДСБ), член на Комисията по гражданско общество и медии.
 • от 2005: Учредител на политическа партия Демократи за силна България (ДСБ); член на националното ръководство на ДСБ.
 • 2002: Сп. „Разум“ (теоретично списание за политика и култура, ISSN: 0861 – 4830), главен редактор.
 • 2001–2002: Съюз на демократичните сили (СДС), отдел "Анализи", директор.
 • 1995–1999: Сп. „Политически изследвания“, член на редакционния съвет.
 • 1998–2001: Българската асоциация по политически науки, секретар
 • 1998: СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Политология”, редовен асистент по история на политическите идеи.

Членство в професионални и обществени организации

 • 2014: Делегация за връзки с Арабския полуостров към Европейския парламент
 • 2005–2011: Експертен съвет към Българско училище за политика
 • 2005–2009: Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
 • 2001: Академична асоциация за британски изследвания в България
 • 2000–2003: Борд на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа
 • от 1996: Българска асоциация по политически науки

Последна редакция: 09.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Политически идеи на Античността и Средновековието
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политически идеи на 19 век
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • История на политическите идеи на Новото време
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | Исторически факултет | сп. Минало и съвремие на Югоизточна Европа | титуляр
 • Политически идеи на ХХ век
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

Последна редакция: 09.12.2015, А.Димитрова

Публикации

Книги и монографии

 1. Малинов, Св. 2010. Консервативни опити. УИ „Св. Климент Охридски”. София.
 2. Малинов, Св. 2010. The Bulgarian Сenter-Right. Victories, Defeats, Tranformations. Friedrich Ebert Stiftung.  
 3. Малинов, Св. 2010. Българската центристка десница. Победи, поражения, трансформации. Фондация „Фридрих Еберт”. София.
 4. Малинов, Св. 2004. Критика на политическия рационализъм. Изследване върху политическата мисъл на Едмънд Бърк. изд. Гутенберг. София. 240 страници.

Статии в научни списания

 1. Малинов, Св. 2012. Политическата теология на Хуан Доносо Кортес: критика на либерализма и социализма. В: Сп. Християнство и култура, бр.4/2012, с.140-150.
 2. Малинов, Св. 2011. Радикалният консерватизъм на Жозеф дьо Местр. В: Сп. Християнство и култура, бр.4/2011, с.58-71.
 3. Малинов, Св. 2010. Православие и демокрация: опит за политическа теология. В: Сп. Християнство и култура, бр.8/2010, с.103-114.
 4. Malinov, Sv. 2010.  Reflexions sur le populisme bulgare. In: Les Sciences Politiques en Bulgarie (Krasteva, Anna et Todorov, Antony (editeurs), Presses de la Nouvelle Universite Bulgare, pp.234-254.
 5. Малинов, Св. 2009. Томас Хобс и гражданската философия. Сп. Разум, бр. 3-4/2007 (публ. 2009), с.37-47.
 6. Malinov, Sv. 2009. Why NATO is Good for My Country or How to Win the War for Public Opinion? In: Euro-Atlantic Integration of Ukraine: The Road to Democracy, Institute for Euro-Atlantic Cooperation. Kyiv. Pp.30-34.
 7. Малинов, Св. 2009. Чому НАТО потрiбне моiй краiнi ябо як здобути пiдтримку громадскоi думки? В: Эвроантлантична iнтеграцiя Украiни: шлях до демократii, Інститут Эвро-антлантичного спiвробiтництва, Киiв, с.31-35.
 8. Малинов, Св. 2008. „Земя, обитавана от ангели”: съюзът между християнство и наука в Нова Атлантида на Френсиз Бейкън. В: Сп. Християнство и култура, бр. 4/2008, с.67-77.
 9. Malinov, Sv. 2008. Pamastimay apie bulgariska populizma. In: Kulturos Barai, No.1/2008.
 10. Малинов, Св. 2007. Мъртва ли е политическата теория? В: Сп. Политически изследвания, бр. 1/2007, с.7-29.
 11. Малинов, Св. 2007. Има ли бъдеще понятието „гражданско общество”? В: Сп. Разум, бр. 1/2007, с.99-117.
 12. Малинов, Св. 2007. Размисли за българския популизъм. В: Сп. Критика и хуманизъм, бр. 1/2007, с.71-85.
 13. Malinov, Sv. 2007. Reflections on Bulgarian Populism. In: Critique and Humanism, vol.23, No.1/2007, pp.67-81.
 14. Малинов, Св. 2005. Аласдър Макинтайър за новите тъмни векове и превъзходството на томизма.  В: Сп. Християнство и култура, бр.2/2005, с.84-96.
 15. Малинов, Св. 2004. Християнски поглед към Утопия на Томас Мор. В: Сп. Християнство и култура, бр.2/2004, с.78-86.
 16. Малинов, Св. 2004. Хана Арендт за тоталитаризма и тоталитарния лидер. В: Сп. Разум, бр.3/2004, с.11-36.
 17. Малинов, Св. 2003. Християнство и политика. Критика на езическата теза. В: Сп. Християнство и култура, бр.2/2003, с.100-115.
 18. Малинов, Св. 2003. Демокрация и християнство. За един забравен аргумент на Алексис дьо Токвил. В: Сп. Християнство и култура, бр.4/2003, с.102-112.
 19. Малинов, Св. 2003. Едмънд Бърк срещу френската болест: критика на егалитаризма и обществения договор. В: Сп.  Разум, бр. 2/2003, с. 86-101.
 20. Малинов, Св. 2003. Християндемокрация и консерватизъм: опит за сравнение. В: Сп. Разум, бр. 4/2003, с.143-157.
 21. Малинов, Св. 2002. Само за консерватори. Размишления върху „Държавническото изкуство” на Маргарет Тачър. В: Сп. Разум, бр.1/2002, с.37-46.
 22. Малинов, Св. 2002. Едмънд Бърк и неговата критика на демокрацията като произволна власт. В: Сп. Християнство и култура, бр.2/2002, с.86-96.
 23. Малинов, Св. 2002. За консервативното начало на либерализма или защо Джон Лок не признава своето авторство на книгата Два трактата за управлението? В: Сп. Християнство и култура, бр.4/2002, с.92-102.
 24. Malinov, Sv. 2002. Une apologie du politique. In: Divinatio, No. 15, (spring-summer 2002).
 25. Малинов, Св. 1999. Гражданското общество в България: проблеми и тенденции на развитието в една млада демокрация. В: Сп. Парламентарна демокрация, бр. 2/1999, с.33-58.
 26. Malinov, Sv. 1999. The Liberal Concept of the Neutral State and Carl Schmitt’s Concept of the Political. In: Philosophical Forum, No. 4/1999, рр.110-121.
 27. Malinov, Sv. 1998. Еdmund Burke's Critique of Democracy. In: Philosophical Forum, No.2/1998, рр.83-120.
 28. Малинов, Св. 1997. Историческо и библиографско въведение към Размисли за революцията във Франция (1790) на Едмънд Бърк. В: Сп. Политически изледвания, бр. 1/1997, с.92-101.
 29. Малинов, Св. 1996. Едмънд Бърк за религията, предразсъдъка и неравенството. В: Сп. Философски алтернативи, бр. 1/1996, с.94-104.
 30. Малинов, Св. 1995. Увод към Два трактата за управлението на Джон Лок. В: Сп. Политически изследвания, бр.1/1995, с.47-58.
 31. Малинов, Св. 1995. Английското обичайно право като политико-теоретична нагласа. В: Сп. Политически изследвания, бр.4/1995, с.368-379.
 32. Малинов, Св. 1993. Логическият позитивизъм и краят на класическата политическа теория? В: Сп. Политически изследвания, бр.1/1993, с.9-18.
 33. Малинов, Св. 1993. Робърт А. Дал: Плуралистичната теория за властовата структура в модерните демократични общества. В: Сп. Политически изследвания, бр. 2/1993, с.56-71.
 34. Малинов, Св. 1992. Мажоритарният принцип и политическият плурализъм в епистемологическа перспектива. В: Сп. Политически изследвания, бр.1/1992, с.30-39.

Научни публикации в сборници, антологии и преводни книги

 1. Малинов, Св. 2014. Уводна студия към превода на Политически есета от Дейвид Хюм, изд. СИЕЛА, София, 2014, с.7-25.
 2. Малинов, Св. 2010. „Когато лошите се съберат, добрите трябва да се съюзят”: Едмънд Бърк в защита на политическите партии. В: Българската политология пред предизвикателствата на времето, УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, с.77-92.
 3. Малинов, Св. 2010. Джон Стюарт Мил и неговият принцип за равенство между половете. В: Мил, Джон Стюарт. За подчинението на жените, Сиела, 2010, с.7-19.
 4. Малинов, Св. 2010. Религия и демокрация: опит за глобален преглед. В: Световните религии и демокрацията, Българско училище за политика, 2010, с.7-23
 5. Малинов, Св. 2008. Нова Атлантида или науката като суверен – уводна студия към: Бейкън, Френсиз. Нова Атлантида, изд. СИЕЛА, София, 2008, с.7-23.
 6. Малинов, Св. 2007. Уводна студия към: Малинов, Светослав (съст.) Политическите партии и демокрацията, Училище за политика, София, 2007, с.7-27.
 7. Малинов, Св. 2006. Политическото чудо на християндемокрацията – уводна студия към: Малинов, Светослав (съст.) Германската християндемокрация, Фондация „Конрад Аденауер“, 2006, с.13-21.
 8. Малинов, Св. 2006. Що е политика? В: Сб. 20 години българска политология, Университетско издателство „Св. Климент Оридски”, 2006, с.114-132.
 9. Malinov, Sv. 2005. Rise, Fall and Disintegration: the Bulgarian Center-Right in Power and in Opposition. In: Ucen, Peter (ed.) Why We Lost. Explaining the Rise and Fall of Center-Right  Parties in Eastern Europe (1996-2002), International Republican Institute, 2005, pp.5-27.
 10. Малинов, Св. 2004. Уводна студия към:  Малинов, Светослав (съст.) Модерната демократична държава , Училище за политика, София, 2004, с.7-29.
 11. Малинов, Св. 2003. Уводна студия към: Малинов, Светослав (съст.) Модерната демократична идея, Училище за политика, София, 2003, с.7-25.
 12. Malinov, Sv. 2003. Challenges to the Right. In: Znepolski, Iv.(ed.) Rethinking the Transition, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2003, pp.117-126.
 13. Малинов, Св. 2001. Парламентарните избори 2001 и бъдещето на българската десница. В: Сб. Политическите партии в България и Австрия, ИППИ, София, с.34-57.
 14. Малинов, Св. 2000. Консерватизмът и българските политически партии. В: Сб. Българските политически партии в навечерието на парламентарните избори 2001, ИППИ, София.
 15. Малинов, Св. 2000. Предложения за подобряване на качеството на учебния процес във Философски Факултет на СУ "Св. Климент Охридски. В: Сп. Стратегии на образователната и научна политика, извънредно издание, с.91-118.
 16. Малинов, Св. 2000. Уводна студия към превода на Размисли за революцията във Франция от Едмънд Бърк. ГАЛ-ИКО, София, 2000, с.7-69.
 17. Malinov, Sv. 2000. Proposals for Improvement of the Quality of Education in the Faculty of Philosophy. In: Strategies for Policy in Science and Education, Sofia, 2000, рр.37-51.
 18. Малинов, Св. 1999. Две понятия за политическо. Сб. България 1999: социални и политически ценности, ИППИ, София, с.18-41.
 19. Малинов, Св. 1999. Що е консерватизъм? - уводна студия към: Малинов, Светослав (съст.), Консерватизмът, том 1, ЦСП, София, 1999, с.7-49
 20. Малинов, Св. 1997. Уводна студия към превода на Писмо за толерантността от Джон Лок. ГАЛ-ИКО, София, 1997, с.7-29.
 21. Малинов, Св. 1997. Понятието "гражданско общество" и политическата теория. В: Сб. Гражданите и политиката, София.
 22. Малинов, Св. 1996. Уводна студия към превода на Два трактата за управлението от Джон Лок. ГАЛ-ИКО, София, 1996, с.7-41.
 23. Малинов, Св. 1990. За нуждата от история. В: Сб. ПРОЧЕЕ,  Критика и хуманизъм, с.175-185.

Съставителство, научна редакция и преводи

 1. Малинов, Св. (превод). 2014. Хюм, Дейвид. Политически есета (Hume, David. Political Essays), изд. СИЕЛА, София, 2014; (изданието съдържа увод, бележки и приложения), 108 страници.
 2. Малинов, Св. (съставител и научен редактор). 2010. Световните религии и демокрацията (учебно памагало). Българско училище за политика.
 3. Малинов, Св. (научен редактор и бележки). 2010. Мил, Джон Стюарт. За подчинението на жените. Сиела.
 4. Малинов, Св. (превод). 2008. Бейкън, Френсиз. Нова Атлантида (Bacon, Francis. The New Atlantis, 1627), изд. СИЕЛА, София, 2008; (изданието съдържа увод, бележки и приложения), 101 страници.
 5. Малинов, Св. (съставител и научен редактор). 2007. Политическите партии и демокрацията (учебно помагало). Училище за политика. София. 426 страници.
 6. Малинов, Св. (съставител, уводна студия и научен редактор). 2006. Германската християндемокрация. Фондация „Конрад Аденауер“. 703 страници.
 7. Малинов, Св. (съставител и научен редактор). 2004. Модерната демократична държава (учебно помагало). Училище за политика. София. 422 страници.
 8. Малинов, Св. (съставител и научен редактор). 2003. Модерната демократична идея (учебно помагало). Училище за политика. София. 434 страници.
 9. Малинов, Св. (съставител съвместно с Евгений Дайнов и научен редактор). 2000. Консерватизмът, том 2. ЦСП. София. 703 страници.
 10. Малинов, Св. (превод). 2000. Бърк, Едмънд. Размисли за революцията във Франция (Burke, Edmund. Reflections on the Revolution in France, 1790), изд. ГАЛ-ИКО, София, 2000; (изданието съдържа увод, бележки и приложения), 390 страници.
 11. Малинов, Св. (съставител съвместно с Евгений Дайнов и научен редактор). 1999. Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес. Коалиция 2000 и ЦСП. 388 страници.
 12. Малинов, Св. (съставител, уводна студия и научен редактор). 1999. Консерватизмът, том 1. ЦСП. София. 671 страници.
 13. Малинов, Св. (превод). 1997, 2008. Лок, Джон. Писмо за толерантността (Locke, John. A Letter on Toleration, 1689), изд. ГАЛ-ИКО, София, 1997, 111 страници; (изданието съдържа увод, бележки и приложения); второ редактирано издание, изд. СИЕЛА, София, 2008.
 14. Малинов, Св. (превод). 1996. Лок, Джон. Два трактата за управлението (Locke, John. Two Treatises on Government, 1689), изд. ГАЛ-ИКО, София, 1996; (изданието съдържа увод, бележки и приложения), 397 страници

Последна редакция: 09.12.2015, А.Димитрова