Стойчо Петров Стойчев

доктор по политология, доцент по политически науки

научна област и интереси: организирана престъпност, криминални пазари, анализ на политическия риск и прогнозиране

spstoychev@phls.uni-sofia.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • от 2018: СУ "Св.Кл.Охридски", Доцент по политически науки
 • 2007–2010: ВАК, защитена научна степен „доктор по политология“
 • 2006–2008: СУ „Св.Кл.Охридски“, магистър по европейска интеграция
 • 2005–2006: Централноевропейски университет, Будапеща, магистър по политически науки
 • 2001–2005: СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност „Политология“ , бакалавър

Професионален опит и заемани длъжности

 • 2016–2017: Съветник на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи на Р България
 • 2014: Министерство на образованието и науката, Началник на кабинета на министъра
 • от 2011: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, главен асистент
 • 2009–2011: Фондация „РискМонитор“, главен изследовател
 • 2008–2009: Център за алтернативни политики, главен изследовател
 • 2006–2008: Асоциация „Прозрачност без граници“, изследовател
 • 2004–2005: Министерство на образованието и науката – КРКЕСОС, заместник председател

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2015: Европейския консорциум за политически изследвания, Постоянна работна група по организираната престъпност
 • от 2015: Европейския консорциум за политически изследвания, Постоянна работна група по политическа методология
 • от 2013: Българска асоциация по политически науки, член

Последна редакция: 23.04.2018, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Количествен политически анализ
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Теренни изследвания
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Анализ на политическия риск
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Противодействие на организираната престъпност
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Изследователски методи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Европеистика | титуляр
 • Основи на политологията
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Факултет по класически и нови филологии | сп. Южна, Източна и Югоизточна Азия | титуляр
 • Сравнителна политическа икономия
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Държавно регулиране на икономиката
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент

ОКС Магистър

 • Международен политически риск
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Противодействие на престъпността
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политически мениджмънт, Политическо консултиране | титуляр
 • Приложен политически анализ
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | титуляр
 • Изследователски методи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Библиотечно-информационни технологии | титуляр
 • Прогнозиране и моделиране на политическия риск
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политическа социология | титуляр
 • Количествен политически анализ
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политическа социология | един от двама титуляри

Последна редакция: 23.04.2018, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги

 1. Димитров, Г., К. Харалампиев, Ст. Стойчев, Л. Тонева-Методиева. 2014. Механизмът за сътрудничество и проверка: споделена политическа безотговорност, Университетско издателсво "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано

Статии и обзори

 1. Dimitrov, G., K. Haralampiev, St. Stoychev. 2015. Contextual Policy Reading of Public Opinion Data and Recent Trends in Attitudes towards European Integration, MAXCAP Working Paper Series, редактор/и:Catherine Craven, Ann-Sophie Gast, Michael Giesen, издателство:Freie Universität Berlin, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
 2. Haralampiev, K., G. Dimitrov, St. Stoychev. 2015. Measuring Sociopolitical Distances between EU Member States and Candidates: A New Path, MAXCAP Working Paper Series, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
 3. Стойчев, Ст. 2015. Конвенционалната престъпност в Северозападна България като риск за човешката сигурност, Битовата престъпност и контролираният вот като заплахи за човешката сигурност в България, издателство: Институт за регионални и международни изследвания, с.11-39, в сътрудничество с чуждестранни учени
 4. Димитров, Д., Ст. Стойчев. 2015. Отражения на контролираното гласоподаване в електоралната динамика в България 2013 - 2014 г., Изборни ситеми, редактор/и: Михаил Константинов, издателство:Българска асоциация по изборни системи, с.35-57
 5. Stoychev, St. 2013. Political Risk in Europe: A Quantitative Index Based on Measures of Corruption, Market Distortion, and the Shadow Economy, Journal of Political Risk, том:1, брой:5, Ref
 6. Stoychev, St. 2012. National Assembly as a Policy Maker in the Fight Against Organized Crime and Corruption, Публични политики, том:3, брой:2, с.97-108, Ref
 7. Stoychev, St. 2011. Patterns of Parliamentary Recruitment in the Dawn of the Bulgarian Transition to Democracy, Публични политики, том:2, брой:4, с.46-60, Ref
 8. Stoychev, St. 2011. Deficits of the Parliamentary Oversight in the Security Sector 2001 – 2011, Role of the National Assembly in Combating Organized Crime and Corruption 2001 – 2011, издателство: RiskMonitor, с.44-51
 9. Стойчев, Ст. 2011. Динамика на правилата за провеждане на парламентарни избори в България (1990-2011), Изборният процес в България: основни дефицити и рискове, редактор/и: Стойчо П. Стойчев, издателство: РискМонитор, с.10-29
 10. Стойчо П. Стойчев, 2011. Парламентарен контрол, Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност“ 2010, издателство: РискМонитор, с.18-24
 11. Стойчев, Ст. 2011. Що за проблем е купуването на гласове в България? Оценки от експертния дискурс, Изборният процес в България: основни дефицити и рискове, редактор/и: Стойчо П. Стойчев, издателство: РискМонитор, с.70-84
 12. Стойчев, Ст. 2010. Европеизация и дестабилизация на българската партийна система: ефекти върху професионализацията на представителния елит, Предизвикателствата пред България след присъединяването към ЕС, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с.219-239
 13. Stoychev, St. 2008. Europeanization of the Bulgarian Party System: Dynamics and Effects, CEU Political Science Journal, том:3, брой:1, с.2-24, Ref , IF/IR
 14. Стойчев, Ст. 2007. Корупционни нарушения в сферата на обществените поръчки в България, Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, редактор/и: Стойчо П. Стойчев, издателство: Прозрачност без граници, с.5-11
 15. Стойчев, Ст. 2007. Типология на нарушенията в областта на обществените поръчки, предизвикващи съмнения за корупция, Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, редактор/и: Стойчо П. Стойчев, издателство: Прозрачност без граници, с.54-71
 16. Стойчев, Ст. 2007. Триизмерна класификация на нарушенията, свързани с обществени поръчки в България, Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, редактор/и: Стойчо П. Стойчев, издателство: Прозрачност без граници, с.43-53
 17. Stoychev, St. 2006. Types of Ethnic Minority Representation in Central and Eastern Europe, CEU Political Science Journal, том:1, брой:5, с.7-33, Ref , IF/IR

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова