Катерина Руменова Занкова

Доктор по 3.2. Психология (Обща психология - Психология на здравето)
Публична защита на 16 април 2015 г.

• тема: Интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната симптоматика върху психичното здраве

• научен ръководител: доц. д.пс.н Соня Карабельова