Светла Василева Проданова-Ялъмова

Доктор по 3.2. Психология (Обща психология - Психологическо измерване)
Публична защита на 15 май 2015 г.

• тема: Модел за психологическо оценяване на деца със специални образователни потребности

• научен ръководител: доц. д-р Емилия Алексова