Любимка Маркова Андреева

Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
Публична защита на 09 март 2015 г.

• тема: Състояние и перспективи за развитието на услугите от общ интерес в България (Изследване на регулациите на енергийните услуги)

• научен ръководител: доц. д-р Татяна Томова