Трудова и организационна психология за бакалаври по психология

Обща информация


Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева
тел.: 02/9308 246
е-mailseilieva@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Анна Иванова
e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg   
тел: 02/971 51 84

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват и  анализират поведението на хората в работен контекст и да консултират управлението на организациите в следните проблемни области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и  изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.

В магистърската програма се усвояват знания и се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси,  консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на  човешките ресурси, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

Завършилите програмата получават квалификация „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като експерти, обучители и мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор.

Прием: от зимен семестър (повече информация на Магистърски прием – Философски факултет (su-phls.info))

Условия за прием: Кандидатите трябва да са завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност „Психология“.

Минимален успех: „добър“

Кандидатите депозират заедно с документите си по прием и актуална автобиография на български език.

Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по програма, който се оценява по шестобалната система.

Кандидатите за платена форма на обучение  се явяват задължително на събеседване по програма, което се оценява с „Да“ или „Не“.

Приемът на студентите в субсидираните от държавата места  се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен или магистър след средно образование, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „Да”, е по бала от дипломата за завършената ОКС бакалавър или ОКС магистър, формиран като средноаритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.

Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на „Да“.

Програма за писмен изпит за кандидатите за места, субсидирани от държавата:

Мотивация за работа. Теории за мотивацията за работа.
Стрес в работата. Подходи и стратегии за управление на стреса.
Комуникация в организацията.
Управление на конфликти в организацията.
Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
Лидерство и лидерски стилове в организацията.
Същност и особености на организационната култура.

Основна литература
Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
Нелсън, Д. Камбъл Куик, Дж. (2017). Организационно поведение. Науката, реалният свят и ние. София, Изток-Запад.
Паунов, М.,  Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място,  София, „Изток-Запад“,
Robbins, S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th ed.). Pearson Education. Inc.
Cooper, C. (2019). Current issues in work and organizational psychology. Routledge.

Програма за събеседване за кандидатите за платена форма на обучение:

Мотивация и мотивиране на персонала
Стрес и справяне със стреса в организацията.
Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
Изграждане на екипи и работа в екип.
Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

Събеседването е изцяло с практическа насоченост и няма за цел да установи наличието на теоретични знания по посочените проблеми. То е ориентирано към разкриване на мотивацията на кандидатите, досегашния им опит и очакванията за кариерно развитие в областта на трудовата и организационната психология, както и цялостното им познаване  на разглежданите проблеми. За подготовка по зададената програма за събеседване могат да се използват литературни източници, до които кандидатите имат достъп.

Професионална квалификация
В магистърската програма се развиват компетенции, необходими за управлението и развитието на човешкия капитал на съвременните организации,  като се изграждат умения в областта на подбора, мотивирането и обучението на служителите, управлението на конфликти и кризи, емоционалната интелигентност и комуникативната компетентност. Изграждат се знания, умения и компетенции в значими за съвременните организации приложни области като организационно развитие и консултиране,  управление  на организационните промени, развитие на човешките ресурси, менторство и коучинг, лидерско развитие, изграждане и развитие на екипи.

Завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика.

Професионална реализация
Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси в национални и международни организации. Те могат да работят като експерти и обучители, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да заемат мениджърски позиции в организации от държавния и частния сектор. 

Дипломиране (меню "Процедура по дипломиране")
Студентите завършват едногодишното си обучение с професионална квалификация „Магистър по психология – трудова и организационна психология “ след успешно полагане на държавен изпит - Защита на дипломна работа.
* Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на втория семестър пред държавна комисия.
По учебен план защитите на дипломни работи се провеждат в две сесии:
-           Първа – октомври-ноември месец
-           Втора – март месец

График на учебните занятия и изпити

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/1352​

 

 

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план – Випуск 2023

Учебен план – Випуск 2022

Задължителни дисциплини

Управление на човешките ресурси

Индивидуални различия на работното място

Обучение и развитие

Менторство и коучинг

Правни аспекти на управлението на човешките ресурси

Стратегическо управление

Организационно развитие и управление на промяната

Управление на екипи

Управление на конфликти и медиация

Практикум по Организационно консултиране и развитие на човешките ресурси

Семинар по лидерство, организационна култура и ефективност

Избираеми дисциплини

Техники за социално влияние 

Иновации и предприемачество в организациите

Емоционална интелигентност и комуникативна компетентност

Кариерно развитие и консултиране

Управление на качеството и бизнес процесите

Управление на кризи

Управление на таланта и планиране на приемствеността

Организационно учене и управление на знанието

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата

 

Процедура по дипломиране


ДИПЛОМИРАНЕ месец октомври 2023 Г.


Стъпка 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

По учебен план защитите на дипломни работи са в две сесии:

 • ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ, заявление се подава до 20-ТИ ЮЛИ най-късно
 • ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ, заявление се подава до 20-ТИ ДЕКЕМВРИ най- късно

подписано и сканирано на имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, с копие до избрания научен ръководител. Образец за заявления може да я изтеглите от ТУК►

 ВНИМАНИЕ:  По одобрената тема се работи до готовност. Повторно подаване на тази молба има само при промяна на научен ръководител или тема.


Стъпка 2 . ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА

Допускането до защита става след подаване на молба по образец, която може да изтеглите от ТУК►

Подавате молбата в срок 03.10. - 10.10.2023 г. на имейл адреса на г-жа Людмила Петрова (инспектор отдел "Студенти") petrova@phls.uni-sofia.bg с копие до г-жа Анна Иванова (администратор на МП) anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg подписана и сканирана/снимана.

 ВНИМАНИЕ:  

 • В молбата задължително посочвате имейл адреса, с който сте регистрирани в системата МУДЪЛ.
 • В отговор на получената молба, инспектор отдел студенти изпраща справка за статуса Ви. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Стъпка 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА

На всички заявили желание да се дипломират през м. октомври 2023 ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ. То ще бъде озаглавено „Защити на дипломни работи – октомври 2023 г.“ и ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“.

В срок от 11.10.2023 г. до 07:59 ч. на 17.10.2023 г. дипломантът трябва:

 1. Да прикачи файла с дипломната работа като чернова във формат (.doc), (.docx) или (.odt). Друг формат, напр. (.pdf) не е разрешен. Файлът задължително да бъде озаглавен "Дипломна работа, фак. № ………….";
 2. Да декларира (с отметка) авторството на текста;
 3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. До един час след изпращане (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за наличие или липса на плагиат.

 ВНИМАНИЕ:  

 • Брой файлове за прикачване: Разрешен е само ЕДИН (заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения трябва да са в един файл)
 • Брой опити за прикачване на правилния файл: Един.
 • Системата ще приема качване на файлове до 07:59 часа, след това се затваря автоматично!!! До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи!!!

ФОРМАЛЕН ВИД
Титулната страница трябва да информира за:
1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;
2. Темата на дипломната работа;
3. Вида на разработката. На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!
4. Трите имена и факултетен номер на автора;
5. Електронна поща за кореспонденция;
6. Наименованието на магистърската програма;
7. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница (при качване на дипломните работи в Мудъл не се изисква подпис на титулната страница от научен ръководител)
Важно: Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа


Стъпка 4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И СТАНОВИЩЕ ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Научните ръководители в срок 17.10 - 18.10.2023 г. изготвят и качват в МУДЪЛ пространството:

 • Протокол за проверка на оригиналността на текста;
 • Становище.

Стъпка 5. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЦЕНЗИИ

Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и се предават за изготвяне на рецензии на 18.10.2023 г. Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в същото пространство в МУДЪЛ, не по-късно от три дни преди датата за защита.


Стъпка 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Защитите на дипломни работи ще се проведат: дата: 25.10.2023 г., час: 9:30 ч., зала № 214, бл. 4


Стъпка 7. УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния линк: https://alumni.uni-sofia.bg/

И предаване в отдел „Студенти“ на 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №.

 ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.