Студентски стаж в Международния център за обучения и изследвания PETRI, София

Обща информация


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в София, България, успешно поддържа партньорски отношения с Фонда на ООН за населението (UNFPA) в сферата на обучението на младежи по метода „Връстници обучават връстници“, както и в областта на изследванията, През 2007 г., е създаден Международният център за обучение и изследвания PETRI-София като съвместна инициатива на НЦОЗА, Министерството на здравеопазването, UNFPA и Международната младежка мрежа Y-PEER. От откриването си PETRI-София работи за утвърждаването на обучението по метода „Връстници обучават връстници“ в сферата на младежкото сексуално и репродуктивно здраве в Източна Европа и Централна Азия. Дейностите, които PETRI реализира, включват обучения, създаване и поддържане на система за мониторинг и оценка, създаване и поддържане на база данни от сертифицирани обучители по метода „Връстници обучават връстници“ и треньори, комуникация с потенциални партньори и изследователска дейност.

Днес PETRI играе ключова роля при институционализирането на обучението по метода „Връстници обучават връстници“ в региона. PETRI предоставя експертен опит и знания, както и техническа помощ на международната Y-PEER мрежа. От 2009 г. насам по един от  международните координатори на  Y-PEER работи в офиса на PETRI и е в позицията на стажант към PETRI-София. От 2007 г. стажанти в PETRI са били 31 младежи от Y-PEER от 16 държави в региона на Източна Европа, Централна Азия и арабските държави (Беларус, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Египет, Йемен, Казахстан, Македония, Молдова, Мароко, Румъния, Сърбия, Сирия, Таджикистан, Тунис, Узбекистан).

Чрез поддържането и развитието на партньорството с НЦОЗА Регионалният офис на UNFPA за Източна Европа и Централна Азия цели да създаде регионален ресурсен център, който да осигури утвърждаването в региона на младежките политики, услугите и образованието, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве, които са в съответствие с международните стандарти, като специфичен фокус е адресирането на нуждите на уязвимите и рисковите групи млади хора.

Мисията на PETRI-София е въвеждане и повишаване на качеството на обучение на връстници в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ сред младите хора по света.

Партньорството между НЦОЗА и UNFPA, което се изразява в дейностите на PETRI-София, има за основна цел утвърждаването на сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора, в частност на най-уязвимите, попадащи в рисковите групи.

Чрез активното ангажиране със сексуалното и репродуктивното здраве и правата на младите хора PETRI натрупва ноу-хау, мобилизира ресурси и свързва необходимостта на бенефициентите от знания, умения, качествено разработени и прилагани програми с експертните знания в региона, включително и с тези на младите хора. По време на този процес Центърът ще работи за отразяването на международните стандарти в регионалните програмни практики.

В частност, PETRI ще подпомага изследователската дейност, споделянето на знания, реализирането на обучения, поддържането на установените стандарти, мобилизацията на  ресурси и застъпничеството, осъществявани от международната мрежа Y-PEER в региона, като се фокусира върху следните тематични области:

 • политики, застъпничество, програми, свързани с младите хора;
 • образование, свързано със сексуалното и репродуктивното здраве, включително умения за живот и обучение на връстници;
 • партньорство между младежи и възрастни.

Дейностите ще бъдат реализирани чрез партньорство между младежи и възрастни. Според Меморандума, сключен между PETRI-София и специалност Психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, студентите от специалността ще получат значима роля в тези дейности като стажанти в PETRI и по този начин ще имат възможност да развият своите знания и умения. 

Основни задължения на стажантите

Основни бенефициенти на тази стажантска програма са студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, специалност Психология, в трети или четвърти курс на бакалавърската програма или в магистърските програми по психология.

Целта на тази стажантска програма е:

 • да допринесе за по-тясно обвързване на университетското образование с изискванията на съвременната професионална среда;
 • да даде възможност на млади бъдещи специалисти от университетската общност да придобият повече знания и умения в сферата на дейност на PETRI-София;
 • да даде повече видимост на работата на PETRI-София, НЦОЗА и Y-PEER;
 • да популяризира стандартите и методите на обучението на връстници.

Основни области на задълженията на стажантите в PETRI-София

 • Съдействие за реализацията на дейности, свързани с младежи, включително от рискови групи на местно и национално ниво (обучения, срещи, публикации, обновяване на уебстраницата на PETRI, мобилизация на ресурси, застъпничество и подпомагане), съвместно с представители на НЦОЗА, международните стажанти в PETRI, Y-PEER и UNFPA.
 • Сътрудничество с българската Y-PEER мрежа при реализацията на младежки дейности, обучение на връстници, изследвания в сферата на младежкото сексуално и репродуктивно здраве и права и превенция на ХИВ на местно и национално ниво.

Под прякото ръководство на представители на НЦОЗА и в тясно сътрудничество с представители на UNFPA и Y-PEER и други младежки мрежи стажантите ще имат следните задачи:

 • Подпомагане на реализацията на:
  • обучения и срещи (административна роля, комуникация с обучители и участници, логистика, събиране на информация за обученията, последващите дейности и др.);
  • разработване, преглед и разпространение на публикации, свързани с младежката мрежа (информационен бюлетин, обучителни материали и др.);
  • обновяване на уебстраницата на PETRI с новини, събития, публикации в блога и др.;
  • подпомагане на представянето на младежи на събития, където се реализира застъпничество, свързано със сексуалното и репродуктивното здраве на младежите, както и с други релевантни теми;
  • участие в провеждането на изследвания.
 • Поддържане на комуникация с Y-PEER и други младежки мрежи и организации:
  • електронна комуникация и предоставяне на обратна връзка;
  • разпространение на информация, свързана с мрежата;
  • поддържане на връзка с българската мрежа на Y-PEER.
 • Утвърждаване на младежкото сексуално и репродуктивно здраве и права на национално ниво, комуникация с различни неправителствени организации и други институции, които работят в тази сфера.
 • Събиране и анализ на данни за нуждите на мониторинга и оценката.
 • Подпомагане на обновяването и поддръжката на базите данни с информация за обучения, обучители, членове на мрежата, събития и др.
 • Подпомагане на комуникационния процес, включително чрез подпомагане на създаването и разпространението на информационния бюлетин на Y-PEER и съобщения за пресата.
 • Подпомагане на процеса на подбор и обучение на млади хора, които да станат част от Y-PEER мрежата на национално ниво.
 • Подпомагане на разпространението на информация за кампании и дейности, организирани от Y-PEER на национално и международно ниво.
 • Подпомагане на събирането на информация и данни за дейностите на Y-PEER мрежата.
 • Предаване на окончателен отчет за работата в PETRI.

Изисквания към стажантите

 • Умение за работа с компютър: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Gmail, Google Chrome, Skype, социални мрежи, администриране на уебстраници; уменията за работа със статистически програми и софтуер (SPSS и други) ще се считат за преимущество;
 • Много добро ниво на владеене на английски език (B1-B2 или по-високо); владеенето на друг чужд език е преимущество.

Преимущество имат кандидатите, чийто среден успех от предходния семестър не по-нисък от "много добър 5" и имат опит и интереси в:

 • сферата на здравеопазването и общественото здраве;
 • доброволческите дейности и работа с младежи;
 • реализацията на проекти;
 • участието във и организацията на обучения и семинари;
 • реализацията на изследвания и проучвания.

Кандидатът за стажант в PETRI-София трябва да има:

 • методично отношение към работата и внимание към детайлите;
 • умение да учи и да предава и обменя знания и опит;
 • умения за работа в екип;
 • умения за работа с конкретни срокове и точност;
 • умение за приоритизиране при изпълнението на няколко задачи едновременно;
 • умение за работа с хора от различни националности, културни общности, религии, с различна сексуална ориентация;
 • проактивно отношение към работата, инициативност;
 • увереност, креативност, ентусиазъм;
 • интерес към темите и областите на работа на НЦОЗА, PETRI-София, Y-PEER, към работата с младежи;
 • организационни умения и професионално отношение;
 • умения за писане и представяне.

Условия на работата по стажантската програма:

Стажантите ще работят в Националния център по обществено здраве и анализи в София.

Продължителност: 2 месеца (с възможност за удължаване с още два месеца на периода на стаж при договаряне); не по-малко от 120 и не повече от 160 работни часа.

Работно време на стажантите: По време на стажантската програма студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Конкретните часове за работа се договарят с PETRI и има възможност да се съобразят с учебната натовареност, така че студентите да могат едновременно да посещават лекционни и семинарни занятия, и да изпълняват ангажиментите си към PETRI по време на стажа.

Стажантите няма да получават възнаграждение за периода на стажа.

В края на стажа студентите получават сертификат за успешното му приключване.

За участието си в стажантската програма стажантите ще получат 5 кредита (ECTS), равняващи се на 120 работи часа.

Настоящото Работно задание периодично ще се преразглежда и обновява съобразно развитието на дейностите на PETRI-София.

Работен план

Окончателният работен план на стажантите ще се определя след консултация между НЦОЗА и специалност Психология към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Конкурс за стаж на студенти от специалност Психология

Въз основа на сключено споразумение със специалност Психология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Международният център за обучения и изследвания PETRI-София към Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) обявява:

КОНКУРС

за стаж на студенти от специалност Психология

PETRI-София предлага на младите бъдещи специалисти възможност за:

 • придобиване на повече знания и умения в сферата на дейност на PETRI-София;
 • подпомагане на работата на международна младежка мрежа;
 •  участие в организирането на обучения, работни срещи и други събития;
 • участие в провеждането на изследвания;
 • работа в мултикултурна среда, и др.

 

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са следните:

 • да са български граждани;
 • да са студенти в трети или четвърти курс от бакалавърска степен на обучение, или студенти в магистърска степен на обучение;
 • да владеят много добре английски език (В1-В2 или по-високо). Владеенето на руски и/или арабски език ще се счита за предимство.
 • да имат компютърни умения: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Gmail, Google Chrome, Skype, социални мрежи, администриране на уебстраници; уменията за работа със статистически програми и софтуер (SPSS и други) ще се считат за предимство.

 

Преимущество ще имат кандидатите, които имат:

 • Среден успех от предходния семестър не по-нисък от Много добър 5.
 • Опит и интереси в:
  • сферата на здравеопазването и общественото здраве;
  • доброволчески дейности и работа с младежи;
  • реализацията на проекти;
  •  участието в/организацията на обучения и уъркшопи;
  • реализацията на изследвания и проучвания.

Документите, които се подават при кандидатстване за стаж са следните:

 • писмена  молба (свободен текст) до ръководителя на PETRI-София, депозирана най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В молбата се посочват: трите имена на кандидат-стажанта; постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони); продължителност на стажа (един или два месеца) и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му;
 • автобиография на английски език – европейски формат;
 • мотивационно писмо на английски език;
 • актуално уверение от учебното заведение;

Окончателният избор на кандидатите ще се извърши след събеседване с комисия, съставена от представители на PETRI-София и специалност Психология, СУ Св. Климент Охридски“.

Условия на работата по стажантската програма:

Стажантите ще работят в Националния център по обществено здраве и анализи в София.

Продължителност: 2 месеца (с възможност за удължаване с още два месеца на периода на стаж при договаряне);

Планира се стажът на първите двама студенти да започне през април 2017 г. за срок от два месеца. След изтичането на техния стаж ще приемем нови класирали се кандидати.

Работно време на стажантите: По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Конкретните часове за работа се договарят с PETRI, като те могат да бъдат съобразени с учебната натовареност, така че да позволяват на студента едновременно да посещава лекционни и семинарни занятия и да изпълнява ангажиментите си към PETRI по време на стажа.

Стажантите няма да получават възнаграждение за периода на стажа.

Сертификат за успешно приключване на стажа ще бъде връчван на стажантите в края на периода.

За участието си в стажантската програма стажантите ще получат 5 кредита (ECTS), равняващи се на 120 работни часа.

Документите за кандидатстване за стаж могат да бъдат подавани на електронен адрес: petri.bulgaria@gmail.com в срок до 17 март 2017 г.