Докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“

Програмата е с изследователска насоченост в областта на книгознанието, библиотекознанието и библиографията. Дава възможност за подготовка по различни специфични проблеми, свързани с теорията, методологията и практиката в посочената област. Позволява обучение в индивидуални и групови форми, предоставя възможност за участие в различни национални и международни научни мрежи и изследователски проекти.

Предлага подготовка на докторанти в три от приоритетните направления на европейското пространство за висше образование: Информационни и комуникационни науки и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.

Програмата е отворена и привлича докторанти, желаещи да работят в интердисциплинарни направления.

Цел на програмата:

Програмата по „Книгознание, библиотекознание и библиография“ цели обучението на специалисти със задълбочени изследователски интереси, които да осигурят устойчиво развитие на проблематиката в контекста на националните, европейските и световните тенденции. Да изгради мрежа от изследователи, способни да идентифицират, решават и развиват специфични проблеми и изследователски задачи, които пряко въздействат в осигуряването на високо качество на реализираните продукти на пазара на труда и в обществото.

Квалификация:

„доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Професионални компетенции на завършилите програмата:

  • притежават задълбочени познания, методологически компетентности и подготовка в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознание/история на книгата, видово разнообразие, обработка, организация и управление на информацията, социален (културен) контекст, в който съществуват и функционират институциите на паметта – библиотеки, музеи, архиви;
  • умения за писане, редактиране и рецензиране на научни статии;
  • умения за самостоятелно поставяне и решаване на научен проблем и за извършване на необходимите дейности за професионално провеждане на научно изследване;
  • преподавателски умения и системна практика с използване на съвременни методи, техники и инструменти за академично преподаване;
  • умения за извършване на научно ръководство, консултация и експертиза в областта на библиотечно-информационните науки.