Гергана Георгиева Радойкова

доктор по политология, главен асистент

научна област и интереси: Европейски съюз, институции на ЕС, гражданско участие в процеса на вземане на решения

g.radoykova@phls.uni-sofia.bg
geri_radoykova@yahoo.com

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2014 г.: Защитена научна степен „доктор по политология“
 • 2001–2007 г.: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Катедра „Международно право и международни отношения“, магистър
 • 1997–2001 г.: ПГ „Константин Фотинов“, град Самоков

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2016 г.: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Политилогия“, главен асистент
 • 2013–2016 г.: Администрация на Президента, главен експерт към секретаря по образование, наука и връзки с гражданското общество, от 2017 г., главен експерт към секретаря по външна политика
 • 2008–2012 г.: Администрация на Президента, експерт към Звено за алтернативни политики, анализи и действия

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2016 г.: Българска асоциация за европейски изследвания, член на Управителния съвет
 • от 2015 г.: Българската асоциация по политически науки, член

Последна редакция: 24.04.2018, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Въведение в изучаването на ЕС
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Конституционно право в политическия контекст
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Методология на сравнителните изследвания
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Политически процес в ЕС
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Демократична отчетност и политически контрол на институциите на ЕС
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магстър

 • Институции, право и процес на вземане на решения в ЕС
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | асистент
 • Актуални дебати за бъдещето на ЕС
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | титуляр
 • Демократична отчетност и политически контрол на институциите на ЕС
  СУ „Св. Климент Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | титуляр

Последна редакция: 11.05.2018, А.Димитрова

Публикации

Монографии

 1. Г.Радойкова. 2016. Отчетност на институциите на Европейския съюз“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , април 2016 г.

Статии

 • Г.Радойкова. 2016. Словашкото председателство на Съвета на ЕС – приоритети в сянката на  Брекзит, миграционната криза и популизма. Сп. „Дипломация“,  декември 2016 г.
 • Г.Радойкова. 2015. Democratic Accountability as a Key Legitimizing Factor for the Public Institutions. Accountability in Politics. European Liberal forum and Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Sofia, June 2015.
 • Г.Радойкова. 2015. Новият председател на Европейския съвет – приемственост или желание за промяна. Сборник с доклади от Втората международна конференция на Катедра „Европеистика“, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, София, октомври 2015 г.
 • Г.Радойкова. 2015. Дефицитът на отчетност в Европейския съюз след Договора от Лисабон. Поглед към Европейския съвет. Юбилеен сборник „15 години Катедра „Европеистика“, Библиотека „Европейски изследвания“, Университетско издателство СУ „Св. Климент  Охридски“, София, октомври 2015 г.                                     
 • Г.Радойкова. 2015. Председателят на Европейския съвет и новите предизвикателства пред Европейския съюз. Сп. „Дипломация“ (електронно издание), октомври 2015 г.
 • Г.Радойкова. 2015. Демократичната отчетност като легитимиращ фактор на представителната демокрация. Сборник към Национална конференция „Предизвикателства пред представителната  демокрация в България“, посветена на Европейската година на развитието, Българска асоциация по политически науки, Великотърновски университет, 13-14 ноември 2015 г.
 • Г.Радойкова. 2015. Европейската година за развитие и ролята на гражданите – от информираност и  съпричастност към активни действия за борба с бедността по света. Сп. „Дипломация“,  декември 2015 г.
 • Г.Радойкова. 2014. Дефицитът на отчетност като основно предизвикателство пред Европейския съюз. Първи докторантски сборник в рамките на проекта „Обучение и подкрепа на докторантите  по социални и хуманитарни науки в СУ“,  февруари 2014 г.
 • Г.Радойкова. 2011. Новата уредба на изпълнителните правомощия на Европейския съюз – проблемът с дефицита на отчетност и възможности за неговото ограничаване. Сборник към конференцията  „Членството на България в ЕС като фактор за институционална промяна“, СУ „Св. Климент Охридски“, юни 2011 г.

Последна редакция: 24.04.2018, А.Димитрова