Международни отношения и проблеми на сигурността

Обща информация


Динамиката в развитието на международните отношения е особено осезателна в годините след края на Студената война. Свидетели сме на разпад на регионалните и международни системи за сигурност, упадък на държави и успех на движения за национално самоопределение. Тези процеси протичат в контекста на нарастваща глобализация и икономически подем, но и на финансови кризи и на все по-очевидно разделение на света на "бедни" и "богати". Съпроводени са и от появата на влиятелни над-държавни и не-държавни актьори, които оказват нарастващо въздействие върху развитието на международните отношения в широкия им спектър между "глобалния хаос" и "глобалния ред".

Магистърската програма съществува от 2002 г. Тя се разви в тясно сътрудничество с Academic Fellowship Program на Институт "Отворено общество", Будапеща. При нас са се обучавали както български, така и студенти от страни-членки на ЕС, САЩ, Турция, Иран и Израел.

Програмата има за цел, от една страна, да запознае студентите с основите на международните отношения. За нас е важно нашите магистри да познават теоретични школи и системи на международните отношения; да разбират действащото международно право; да оценяват ролята на международните организации в създаването на нов международен ред, да насърчим интереса към политическата икономия на международните отношения. И не на последно място, за нас е важно нашите магистри да придобият представа за глобалния конфликтен потенциал, проблемите на мироопазването, тероризма и организираната престъпност, както и да развият умения за анализ и управление на общностни конфликти.

От друга страна, програмата преследва и практически ориентирани цели. Бихме желали предлаганите от нас магистърски курсове да предоставят форум за ангажирани и професионални дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика, като например, международни отношения и външна политика на Америка и Русия, обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция са също част от нашия curriculum. Те обхващат Балканската политика, регионалните отношения на Европейския съюз, както и политиката в Близкия Изток и Кавказ. Проблемите на националната сигурност и външната политика на България са особен акцент в нашата програма.

Разработват се и различни изследователски проекти, които предоставят на студентите възможност за развитие на изследователски и аналитични умения. Чрез тях се насърчава работата в екип и се създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи - както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация.

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, Кампус "Изток", бл.4

доц. д-р Стойчо Петров Стойчев
ръководител програма
ет.5, к...., (+359 2) 8005111 в....
spstoychev@phls.uni-sofia.bg

Бека Аврам Натан
администратор програма
ет.3, к.324, (+359 2) 800 51 84
Приемно време: ....
natan@phls.uni-sofia.bg

Полезни връзки: Такси за обучение► | Отдел Студенти► | Кариерен център► 


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 12.03.2021, А.Димитрова

Учебен план | Дисциплини

» Учебен план  |  » Учебни програми на дисциплини

 

  Учебен план - РЕДОВНА форма
 

» випуск 2022 (зимен прием)
» випуск 2021 (зимен прием)

  Учебен план - ЗАДОЧНА форма
 

» випуск 2022 (зимен прием)
» випуск 2021 (зимен прием)

Международни отношения и проблеми на сигурността

Срок на обучение: 3 семестъра

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини избират.

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок от своето обучение са набрали минимум 75 кр. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кр., които се признават след успешната й защита.Учебни програми на дисциплини

» начало

Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 28.11.2022 г.

Дипломиране: процедури и срокове

 • Примерни теми
 • Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:  1)  темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";  2)  допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел Студенти на Философски факултет;  3)  разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

  • ....07.2022 г. | от ... ч. | в з.... (бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4) 
   Защити на магистърски тези
   Комисия: ...

   ВНИМАНИЕ:  Магистърските тези се предават в Мудъл платформата на СУ в посочените по-долу крайни срокове. Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

  Инструкции за регистрация в Мудъл►


  Крайни срокове

  • до ....2021 г. (за зимна сесия)
   Молба за одобряване на тема и научен ръководител
   начин на подаване: по ел.поща на администратора на програмата - Б.Натан (natan@phls.uni-sofia.bg), по ОБРАЗЕЦ.

   Молба могат да подават и студенти, които не са завършили семестриално. Одобряването на тема и научен ръководител става еднократно в периода на обучение, освен ако не се налага промяна на вече обсъдена и одобрена тема или научен ръководител. В този случай се подава нова молба.
   Примерни теми►
  • ... - ....2022 г. (за зимна сесия)
   Молба за допускане до защита
   начин на подаване: онлайн на електронната поща на инспектора от отдел Студенти, който отговаря за магистърската програма по образец, който можете да изтеглите от ТУК.

   Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Студентите се допускат до защита, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават).
  • до ....2022 г. (за зимна сесия) 
   Предаване на магистърски тези
   Магистърската теза се предава две седмици преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. При предаване се спазва следната процедурата:
   - разпечатка на магистърската теза в 1 екземпляр се предава при администратора на програмата - Б.Натан (natan@phls.uni-sofia.bg), И
   - цялата магистърска теза се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
   1) влиза се на линка .... с акаунта и паролата за СУСИ, системата се отваря на посочената по-горе дата;
   2) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
   3) файлът се озаглавява както следва: фак.№_МТ-Име-Фамилия (пример: 11111_МТ-Иван-Иванов)
   4) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
   5) качването на магистърската теза приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
    ВНИМАНИЕ:  Системата автоматично се затваря след посочените по-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата магистърски тези. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната магистърска теза, а до четири дни след предаването - в Мудъл се качват протокола и становището от съответните научни ръководители. Рецензиите към съответните магистърски тези се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита.

   Изисквания за магистърска теза►

  • ... - ....2022 г. (от зимна сесия)
   Документи за изготвяне на диплома
   начин на подаване: лично при съответния инспектор от отдел "Студенти".

   Комплектът с документи съдържа: 

   1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата: Библиотеката по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотеката по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
   2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
   ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата;
   4) Диплома за завършено средно образование;
   5) Студентска книжка. 
   6) Налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/)
    ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


  Последна редакция: 22.09.2021