Дипломиране: процедури и срокове

 • 10.07.2023 г. (понеделник) | от 09:00 ч. | в з.200, бл.4
  Писмен държавен изпит
  Комисия: проф. д-р Б.Знеполски, доц. д-р К.Харалампиев, доц. дсн М.Иванов, гл.ас. д-р М.Минева
   
 • 10.07.2023 г. (понеделник) | от 09:30 ч.| в з.404, бл.4
  Защита на дипломни работи
  Комисия: проф. дсн Т.Чавдарова, доц. дсн М.Якимова, доц. д-р С.Маринова, гл.ас. д-р Е.Стойкова

Вижте посочените по-долу крайни срокове.

 

Студентите от специалност "Социология" избират една от следните две възможности за дипломиране:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (януари-февруари) и лятна (юни-юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа, при условие че:  1)  са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и  2)  са набрали минималния брой кредити за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа, изискуеми по учебен план. Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 07.02.2023 г. (за лятна сесия)
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на дипломна работа
  Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител (допустимо е научният ръководител да потвърди по ел.поща). Подава се в к."Социология" сканирана в PDF-формат на електронната поща на инспектор учебна дейност. В рамките на десет работни дни от посочения краен срок студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата.
   
 • 07.06.2023 г. (за лятна сесия)
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава един месец преди датата на защита. Подписва се от научния ръководител, с което той удостоверява, че разработката на дипломната работа е напреднала в достатъчна степен и студентът може да предаде завършена работа в указания срок и че допуска студента до защита на предстоящата сесия. Подава се по електронната поща при инспектор учебна дейност на катедрата (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg). Допустимо е научният ръководител да потвърди допускането на работата до защита и с имейл до инспектор учебна дейност на катедрата. В молбата се посочва актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който студентът е регистриран в Мудъл и на който ще получава съобщения, вкл. автоматични от системата.
   
 • 23.06.2023 г. (за лятна сесия)
  Молба за допускане до писмен държавен изпит / защита на дипломна работа
  Молбата се подава по ел.поща до инсп. Милана Недялкова (milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg) от отдел Студенти, с копие до инсп. А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg). Потвърждение за това дали даден студент се допуска  до държавен изпит или не се допуска, се получава по ел.поща от инспектора от отдел "Студенти", след като молбата бъде обработена. Студентите се допускат до държавен изпит, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават), вкл. и тези от последната семестриална сесия, и имат налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/).
   
 • до 23:59 ч. на 25.06.2023 г. (за лятна сесия)
  Предаване на дипломни работи (Дипломни работи лятна сесия 2022-2023)
  Дипломната работа се предава две седмици преди датата на защита като: разпечатка на дипломната работа в 1 екземпляр се предава при инспектора на катедрата (моля, свържете се с А.Димитрова на dimitrovab@phls.uni-sofia.bg за уговаряне начина на предаване) И цялата дипломна работа се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
  1) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf;
  2) заглавието на файла е във формата: ДР_Име-Фамилия (пример: ДР_Иван-Иванов);
  3) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката);
  4) качването на дипломната работа приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане.
   ВНИМАНИЕ:  Пространството се отваря само за студенти, които са допуснати до защита за съответната сесия, като при качване за всяка работа се генерира проверка за плагиатство. Повторно качване на една и съща работа не е позволено. Системата автоматично се затваря в посочените го-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната дипломна работа. Рецензиите към съответните дипломни работи, както и протокола, становището и отзива от научния ръководител се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита. Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg). Вижте още Инструкции за регистрация в Мудъл►
   
 • 10.02.2023 - 20.02.2023 г. / 21.08.2023 - 03.09.2023 г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

  1) Две снимки, паспортен формат. На гърба на всяка (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​2) Диплома за завършено средно образование (копие).
   ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


Последна редакция: 28.06.2023