Провеждане на докторантско изследване и обучение

Докторантското изследване и обучение се осъществяват според учебния план на докторската програма, който е съобразен с различните форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Планът е съобразен с разпоредбите на Закона за развитие на академичния състав, както и с правилника за приложение на този закон, приет от Софийски университет (виж ТУК...►). Сред най-важните дейности, включени в този план са подготовката на докторантски минимум, участието в докторантските семинари на специалността, атестирането и отчисляването на докторанти, както и други съпътстващи провеждането на изследването дейности. Катедра Социология е приела Регламент на докторантурите, в който тези дейности са описани подробно.


Последна редакция: 04.05.2022