Проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

Проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE) има за цел да разработи и пилотира нови модели за сътрудничество и  изследвания в борбата с изменението на климата

Съвременните политики и организационни рамки не успяват да създадат устойчив подход при решаването на комплексни глобални проблеми, които стават все по-голям приоритет в световен мащаб. Това са проблеми, които са трудни за дефиниране, трудни за решаване и се нуждаят от различни подходи за потенциалното им решаване поради сложния си и взаимосвързан характер. Такива са бедността, изменението на климата, здравеопазването, равенството между половете и правосъдието.

SCORE е съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС и има за задача да насърчи и укрепи европейското сътрудничество по тази тема, като в същото време разработи и пилотира нови изследвания в борбата с изменението на климата. Консорциумът по проекта е с координатор Университетът „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие (Северна Македония) и партньори Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (България), Университетът на Янина (Гърция) и Чешкият университет по природни науки в Прага (Чешка република).

Повече на адрес: https://score-eu.org