Катедра "Политология"

доц. д-р Светослав Христов Малинов
ръководител катедра

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125,
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 311; тел.: (+359 2) 870 11 93
smalinov@phls.uni-sofia.bg


д-р Ружа Василева Смилова
научен секретар

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 329; тел. (+359 2) ...
mljubenov@phls.uni-sofia.bg


гл.ас. д-р Борис Костов Костов
отговорник по трансфер на кредити и признаване на оценки

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. ...; тел. (+359 2) ...
bkkostov@phls.uni-sofia.bg


доц. Татяна Иванова Буруджиева
ръководител МП Политически мениджмънт

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 327; тел. (+359 2) ...
burudzhiev@phls.uni-sofia.bg


доц. Стойчо Петров Стойчев
ръководител на МП Международни отношения и проблеми на сигурността

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 5, к. 509; тел. (+359 2) ....
spstoychev@phls.uni-sofia.bg


доц. д-р Борис Петров Попиванов
ръководител на МП Политическо консутиране

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет. 3, к.301; тел. (+359 2) 800 51 11
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg
boris.popivanov@gmail.com


Бека Аврам Натан
инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър и ОКС Доктор; администратор на МП Международни отношения и проблеми на сигурността

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 302; тел.: (+359 2) 8701193, 800 51 11, в. 276
natan@phls.uni-sofia.bg


Антоанета Димитрова Димитрова
администратор на МП Политически мениджмънт и МП Политическо консултиране; администратор на сайта на катедрата

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125​
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 4, к. 402; тел.: (+359 2) 800 52 56
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg