Записване и обучение в СДК

Обучение в СДК „Педагогическа психология“

СДК „Педагогическа психология“ предоставя отлични и иновативни възможности за придобиване на нова и допълнителна професионална квалификация в областта на психологията на образованието по актуални научни теми с важна приложно-практическа насоченост и съобразно нуждите на образователната среда. Обучението в СДК позволява да се придобият професионални знания и компетенции: за превенция на психичното здраве и субективното благополучие на ученици, учители, родители; за адекватно разпознаване, консултиране и активно съдействие при преодоляването на временни затруднения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие; за оказване на професионална грижа и помощ при възникнали трудности или кризисни ситуации от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен или др.).

 

Организация на обучението в СДК «Педагогическа психология» и дипломиране

Обучението в СДК „Педагогическа психология“ е едногодишно и се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски». Учебните занятия са само съботно-неделни (по цял ден), разпределени приблизително през седмица в рамките на два учебни семестъра (зимен и летен), а изпитите се полагат в две отделни изпитни сесии (зимна и лятна). По отделните учебни предмети се представят и обсъждат актуални теми с ясно изразена приложно-практическа насоченост, разработвани в съвременната психология на образованието и съобразени с нуждите на образователната практика.

Обучението приключва с подготовка и защита на дипломен проект. След това се издава свидетелство от СУ „Свети Климент Охридски“ за придобита допълнителна професионална квалификация и в него се отбелязват съответните квалификационни кредити.

 

Професионална реализация на завършилите СДК „Педагогическа психология“

Това обучение е подходящо за психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители, учители по психология, философия, както и др., специалисти, които биха искали да работят в училища или други социално-образователни институции, предлагащи специализирани грижи и психологическа помощ на деца, ученици, учители, родители, дневни/ образователни, психологически, педагогически и ресурсни центрове, неправителствени организации, институции за неформално образование. Освен това тази следдипломна квалификация е подходяща както за дипломирани специалисти (със съответната образователна степен - бакалавър, магистър, доктор), така и за студенти, които все още са в процес на академично обучение.

 

Информация и прием на документи за включване в СДК „Педагогическа психология“

Информация за СДК „Педагогическа психология“ може да се получи:

  • По имейл: nel_georgieva@abv.bg (г-жа Ан. Георгиева) или на служебни телефони (в работни дни от понеделник до петък от 10-12 и 14-16 ч.): 02/ 9308 351; 02/ 9871 046

 

Кандидатите за участие в СДК „Педагогическа психология“ подават заявление за участие

Заявката за участие съдържа:

Име, презиме, фамилия

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефон

 

Електронна поща

 

Образователна степен

 

Придобита специалност

 

Номер на диплома/ Университет

 

Организация, в която работите или учите сега

 

Дата:

Подпис:…………………………………

 

Копирайте горната или създайте подобна таблица в word документ, попълнете я, запишете документа, като използвате за заглавието своята фамилия, долна черта и form (пример Petrova_form).

Принтирайте и подпишете ръчно или (ако ползвате електронен подпис - попълнете с електронен подпис) сканирайте или снимайте и изпратете  заявката заедно с копие на дипломата си.

Кандидатите за участие в СДК „Педагогическа психология“ подават следните документи:

  • Заявка за участие 
  • Копие от диплома с всички издадени към нея приложения за завършена образователна степен или уверение, когато кандидатът е студент

 

Посочените документи се подават само по електронен път в периода от 1 септември до 1 октомври 2023 г. на следните имейли:

 

Потвърждение за включване в СДК „Педагогическа психология“ и заплащане на таксите

Одобрените кандидати получават потвърждение за включване в СДК „Педагогическа психология“ до 08.10.2023 г.

Таксите за обучение се заплащат само по банков път до 02.11.2023 г., като копие от направеното плащане задължително се изпраща на имейла - nel_georgieva@abv.bg. Сумата може да се внесе наведнъж преди започването на курса или да се раздели на две вноски за всеки семестър поотделно.

Банкова сметка, на която се превежда сумата:

  • IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  • BIC: BNBGBGSD; БНБ-София
  • Основание за плащане: Обучение/ СДК Педаг. психология/ ФФ

 

Начало на учебните занятия в СДК „Педагогическа психология“

Началото на присъствените учебни занятия е на 11.11.2023 г.

В случай на въвеждане на противоепидемични мерки в страната, тогава се преминава към онлайн обучение. В подобни случаи преподавателите изпращат линк за присъединяване към съответната платформа.