Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Обща информация


Програмата подготвя студентите за кариера в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси в организации от публичния и частния сектор, както и за академична кариера в областта на социологията на труда, организациите и икономиката. Курсовете в нея целят да осигурят баланс между теоретични познания и практически умения.

Пътищата за реализация включват позиции в планирането, набирането и подбора на хора, управление на възнагражденията, организационното консултиране, трудовите отношения и колективното договаряне, квалификацията и преквалификацията на заетите, консултантска и академична дейност, свързана с регулацията на трудовите пазари.

Студенти се приемат веднъж годишно преди стартирането на академичната година.

За кого е предназначена програмата?

Програмата е предназначена както за студенти, които нямат трудов опит и търсят професионална реализация в областта на трудовите пазари и управлението на хора, така и за онези, които вече работят в полето и искат да развият своята кариера.

Кои са основните курсове в програмата?

Курсовете в програмата са професионално фокусирани и изследователски ориентирани. Те предоставят теоретична и практическа информация, целяща да рефлектира върху съвременните проблеми при управлението на хора и регулацията на трудовите пазари.

 • Общотеоретичните курсове включват Основи на управлението, Организационно поведение, Трудово право, Икономика на труда, Емпирично социологическо изследване.  
 • Програмата предлага специализирани курсове по Професионален подбор и развитие на кариерата, Системи за оценяване, възнаграждение и обучение, Изследователски методи, Управление на организационната промяна, Трудови отношения и разрешаване на конфликти, Международен ЧР мениджмънт и други.
 • Предлагат се и практически ориентирани курсове по УЧР, подготвящи студента за дипломиране в програмата.

Каква професионална компетентност цели да развие програмата?

 • Професионална компетентност във всички области на управлението и развитието на човешкия капитал;
 • Консултантска и изследователска компетентност в областта на трудовите пазари, организационното развитие и политиките по заетостта.

Какви са главните сфери на професионална реализация на завършилите студенти?

 • Специалист в отделни области на човешките ресурси;
 • ЧР мениджър;
 • Специалист-анализатор на трудовите пазари и регулацията на заетостта;
 • Консултант по организационно развитие и промяна;
 • Изследовател и преподавател в областта на социологията на икономиката, труда и социалната политика.

 

Последна редакция: 15.01.2020

Прием

Условията и процедурите по прием в магистърската програма можете да откриете ТУК...►
 

Последна редакция: 02.08.2021

Учебен план | Дисциплини


Избор на дисциплини за ЛЕТЕН семестър на 2023/2024 уч.г.:

 • ... г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ. Избираемата дисциплина се чете при условие, че за нея са се записали минимум шест студента. При по-малко записани се взема конкретно решение за всяка отделна дисциплина, което ще бъде допълнително оповестено.
 • ... г.: студентите, записали дисциплини, които няма да стартират, получават съобщение в СУСИ, с което ще бъдат помолени да посочат друга дисциплина. Моля, проверявайте регулярно за съобщения в СУСИ!

Записването на избираеми курсове означава задължително полагане на изпит, студентът няма право да се отписва от веднъж записан курс. Това се налага поради по-малкия брой на студенти в една магистърска степен, планиране на заетостта на преподавателите, разпределението на залите и изготвяне на учебната програма. Извън кампанията за избор на дисциплини, но не по-късно от ... г. студентите могат да запишат допълнително дисциплина, като за целта подават в отдел „Студенти“ заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждани. Извън този срок заявления за записване на дисциплини не се приемат. Отдел Студенти – контакти | Образци на документи

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

 1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
 2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
 3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
 4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
 5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".
Избираеми дисциплини за летен семестър на 2023/2024 уч.г. (списък)►
Проекто-разпис на занятията за летен семестър на 2023/2024►

Учебни програми на дисциплини

Задължителни дисциплини

Избираеми дисциплини


Последна редакция: 29.05.2023

Преподаватели

 

 • проф.д.и.н. Желю Дечев Владимиров
  jeve@feb.uni-sofia.bg | CV_bg 
  дисциплини: Системи за оценяване, възнаграждение и обучение на персонала (лекции, упражнения и практически упражнения)
   
 • проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Мавродиева
  i.mavrodieva@gmail.com | CV_bg
  дисциплини: Връзки на фирмата с обещствеността (лекции и упражнения)
   
 • проф.д.пс.н Ирина Любенова Зиновиева
  zinovieva@phls.uni-sofia.bg​
  дисциплини: Организационно поведение (лекции) | International Human Resource Management, на английски език (лекции и упражнения)
   
 • проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
  stojchevap@phls.uni-sofia.bg
  дисциплини: Подготовка и управление на проекти (лекции и упражнения) | Project management (лекции и упражнения)
   
 • проф. д.с.н. Румяна Иванова Стоилова
  rumiana.stoilova@gmail.com
  Трудови пазари и социални неравенства (лекции)
   
 • проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
  karabeluov@phls.uni-sofia.bg​
  дисциплини: Професионален подбор и развитие на кариерата (лекции и упражнения)
   
 • проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
  tchavdarova@phls.uni-sofia.bg | CV_bg
  дисциплини: Социология на трудовите пазари (лекции и упражнения) | Спец.курс по УЧР (лекции и практически упражнения) | Професионално развитие в областта на човешките ресурси (лекции и практически упражнения)
   
 • доц .д-р Калоян Валентинов Харалампиев
  kharalampi@phls.uni-sofia.bg
  дисциплини: Информационни системи и аналитични методи в УЧР (лекции)
   
 • доц. д-р Петя Иванова Славова
  p_slavova@yahoo.com
  дисциплини: Емпирично социологическо изследване (лекции и упражнения)
   
 • доц. д-р Ралица Иванчева Симеонова-Ганева
  r_ganeva@feb.uni-sofia.bg
  дисциплини: Икономика на труда (лекции и упражнения)
   
 • гл.ас. д-р Деница Иванова Хинкова
  d.hinkova@gmail.com | CV_bg | CV_en
  дисциплини: Управление на конфликти и трудови отношения (лекции, упражнения и практически упражнения)
   
 • гл.ас. д-р Димчо Стефанов Димов
  as.ddimov@gmail.com
  дисциплини: Информационни системи и аналитични методи в УЧР (упражнения)
   
 • гл.ас. д-р Емил Димитров Георгиев
  e_georgiev@phls.uni-sofia.bg, emo.georgiev@hotmail.com
  дисциплини: Основи на управлението (лекции) | Управленско консултиране на организацията (лекции и упражнения)
   
 • гл.ас. д-р Гергана Николаева Ненова
  g.nenova@phls.uni-sofia.bg

  дисциплини: Основи на управлението (упражнения)
   
 • д-р Ирина Стефанова Йончева
  irina.yoncheva@isg-technology.com
  дисциплини: Организационно управление (упражнения)
   
 • Иван Нейков Нейков
  ivan.neykov@bilsp.org | CV_bg
  дисциплини: Трудово право (лекции и упражнения) | Европейска социална политика (лекции и упражнения)

 

 

Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3 (без партер), катедра "Социология", тел.: (+359 2) 870 62 60

Екип:


Последна редакция: 04.05.2022

Занятия и изпити

Академичен календар на текущата учебна година


Последна редакция: 27.06.2023

Дипломиране: срокове и процедури

... г. (...) | от 09:00 ч. | в з...., бл.4: писмен държавен изпит

... г. (...) от 09:30 ч. в з...., бл.4: защита на магистърски тези

Комисия: ...

 ВНИМАНИЕ:  Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

Инструкции за регистрация в Мудъл►

Студентите в МП „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ избират една от следните две възможности за дипломиране:

 • полагане на държавен изпит или
 • защита на магистърска теза.

Държавният изпит е писмен и включва два компонента: разработка на конкретен въпрос от тематичните области, посочени в конспекта за държавен изпит, и разработка на казус. За разработката на въпроса вж. указанията в Раздел І и конспекта за държавен изпит (ІІІ). За разработката на казуса вж. указанията в Раздел ІІ и конспекта за държавен изпит (ІІІ). Крайната оценка е средноаритметична от двата компонента.Държавният изпит е с продължителност от 4 часа общо за двата компонента.

Магистърската теза е научен текст, разработен от студента под ръководството на избран от него научен ръководител. Научен ръководител може да бъде всяко академично лице (не е задължително да преподава в МП), което като минимум притежава научната степен "доктор".

Вижте още:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (март) и лятна (юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит/защита на магистърска теза при условие, че са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини и са набрали минималния брой кредити за допускане до защита, изискуеми по учебен план). Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 15 ноември | 15 март
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на магистърска теза
  Анотацията се изготвя по оповестената структура (вижте на линка по-горе), съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител. Подава се сканирана в PDF-форма по ел.поща на администратора на програмата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата. Одобрението на темата е валидно не само за предстоящата сесия за дипломиране, но и за бъдещи сесии (в случай, че студентът реши да отложи дипломирането си). Ако студентът отложи дипломирането си и впоследствие реши да промени темата на магистърската теза или научния ръководител, трябва отново да подаде анотация в указания срок за следващата сесия за дипломиране.
   
 • до 17:00 ч. на ... вкл. (за зимна сесия)
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава един месец преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. Подписва се от научния ръководител, с което той удостоверява, че разработката на магистърската теза е напреднала в достатъчна степен, студентът може да предаде завършена работа в указания срок и че допуска студента до защита на предстоящата сесия. Подава се по електронната поща при администратора на програмата. Допустимо е научният ръководител да потвърди допускането на работата до защита и с имейл до администратора на програмата. Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Готовите рецензии се публикуват в Мудъл към съответната магистърска теза два-три дни преди датата на защитата.
   
 • до 17:00 ч. на ... г. вкл. (за зимна сесия)
  Молба за допускане до писмен държавен изпит / защита на магистърска теза
  Подава се по ел.поща до инсп. Милана Недялкова (milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg) от отдел Студенти, с копие до администратора на програмата. Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Потвърждение за това дали даден студент се допуска  до държавен изпит или не се допуска, се получава по ел.поща от инспектора от отдел Студенти, след като молбата бъде обработена. Студентите се допускат до държавен изпит, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават), вкл. и тези от последната семестриална сесия, и имат налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/).
   
 • до 23:59 ч. на ... г. (за зимна сесия) 
  Предаване на магистърски тези (ТПРЧР, Магистърски тези зимна сесия 2024)
  Магистърската теза се предава две седмици преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. При предаване се спазва следната процедурата: разпечатка на магистърската теза в 1 екземпляр се предава при администратора на програмата, резюмето на магистърската теза в PDF-формат се изпраща по ел.поща на администратора на програмата И цялата магистърска теза се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
  1) влиза се на линка по горе с акаунта и паролата за СУСИ;
  2) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf;
  3) заглавието на файла е във формата: МТ_Име-Фамилия (пример: МТ_Иван-Иванов);
  4) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката);
  5) качването на магистърската теза приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане.
   ВНИМАНИЕ:  Пространството се отваря само за студенти, които са допуснати до защита за съответната сесия, като при качване за всяка работа се генерира проверка за плагиатство. Повторно качване на една и съща работа не е позволено. Системата автоматично се затваря след посочените по-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата магистърски тези. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната магистърска теза. Рецензиите към съответните магистърски тези, както и протокола, становището и отзива от научния ръководител се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита.

 • 16.03.2023 - 24.03.2023 г. / 21.08.2023 - 03.09.2023
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

  1) Две снимки, паспортен формат. На гърба на всяка (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  2) Диплома за завършено средно образование (копие);
  ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата (копие).
   ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


Последна редакция: 28.06.2023