Нели Огнянова

Проф. дпн

 

 CV на проф. дпн Нели Огнянова 

Проф. дпн Нели Огнянова е един от основателите и първият ръководител на катедра „Европеистика“ в СУ (1999-2007, 2011-2015). Юрист, доктор на науките, експерт по Медийно право. Ще ви запознае с дисциплини, свързани с медиите и информационната политика на ЕС като „Европейско медийно право“, „Нови медии и култура на участие“. Ръководител е на магистърската програма „Е-Европа“ към катедра „Европеистика“. Отговаря за задължителните стажове на студентите от специалността.

Участва във въвеждането на правото на ЕС в областта на медиите и електронните съобщения, ръководител и член на работни групи за създаването на уредбата на радиото и телевизията, киното и др. Работила е като член на два регулатора - медиен и за електронни съобщения, представител в Постоянния комитет за трансгранична телевизия, представител в Контактния комитет по Директивата за аудиовизуални медийни услуги към ЕК. Член на Правния съвет на Президента на Републиката (2012-2017). Член на Комисията за прилагане на Етичния кодекс на българските медии.

Електронен адрес: nelly.ognyanova@gmail.com