Николина Цветкова

Доц. д-р

 

CV на доц. д-р Николина Цветкова

Доц. д-р Николина Цветкова

Доц. д-р Николина Цветкова е дългогодишен преподавател по английски език, обучител на учители и автор на редица учебници и помагала за изучаване на английски език. В катедра „Европеистика“ преподава специализиран английски език, проектна терминология и междукултурни взаимодействия.

Научните й интереси са предимно в полето на междукултурното учене и изграждането на междукултурна комуникативна компетентност, теория и практика на подхода CLIL, електронно и дистанционно обучение, методика на езиковото обучение, многоезичие, интернационализация и европеизация на образованието. В тези области публикува самостоятелно или в съавторство. Автор е на учебници и учебни помагала за обучение по английски език в средното училище.

Участва в редица международни, национални и институционални проекти като експерт или ръководител. От 2012 година е член на редакционната колегия на сп. „Чуждоезиково обучение“, издавано от Национално издателство „Аз-Буки“, а от 2017 година е асоцииран редактор на „International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE)“, издавано от IGI Global.

Електронен адрес: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg