Учебен план | Дисциплини

Обща информация

            Кампания за избор на дисциплини
ЗИМЕН семестър, 2023/2024

График на кампанията за избор на дисциплини:

  • 05.06.2023 – 20.06.2023 г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ
  • 21.06.2023 – 26.06.2023 г.: всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от дисциплини, които няма да стартират, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.
ВНИМАНИЕ: Извън рамките на кампаниятат за избор на дисциплини студентите могат да отпишат / запишат избираема дисциплина като подадат в отдел „Студенти“ заявление до декана на ФФ в следните срокове: за отписване от избрана вече дисциплина до 15.10.2023 г.; за записване на избираема дисциплина до 21.10.2023 г. В заявленията задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателите, титуляри на сътоветните дисциплини (допуска се съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути или са подадени извън посочените срокове няма да се приемат. Отдел „Студенти“ – контакти | Образци на документи

Избираеми дисциплини за ЗИМЕН семестър на 2023/2024 уч.г. за:
► 2 курс (випуск 2022-2026)
► 3 курс (випуск 2021-2025)
► 4 курс (випуск 2020-2024). Ако избирате дисциплини от предишен курс, които не сте записвали, занятията не трябва да се провеждат по едно и също време с дисциплини, избрани от основната програма на Вашия курс.

Проект на РАЗПИС на занятията за ЗИМЕН семестър на 2023/2024 уч.г.

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

  1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
  2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
  5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

всяка дисциплина носи по 5 кредита

 !!!  В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт. За записване следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.


Избираеми - 1 група: МЕТОДИ И ТЕХНИКИ 

всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 2 група: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

всяка дисциплина носи по 5 кредита


Избираеми - 3 група: ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 4 група: ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ

всяка дисциплина носи по 2,5 кредита

Избираеми - 5 група: ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група: ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ

всяка дисциплина носи по 5 кредита

Факултативни


Молуд "УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ"

Задължителни дисциплини:

Група 1: Задължително се избират минимум 2:

Група 2: Задължително се избира "Философия на политиката" и минимум 4 от останалите дисциплини:

Задължителни учебни практики:

 !!!  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”


Последна редакция: 12.06.2023