Тест за училищна готовност (ТУГ)

Обща информация


Тест за училищна готовност (ТУГ)

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

ТЕСТЪТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ (ТУГ) оценява когнитивни аспекти на готовността като предпоставка за успешно обучение. Целта е по бърз и икономичен начин да се идентифицират както "силните страни" (ресурсите) на детето, така и потенциални „дефицити“, затрудняващи адаптация към училището.

ТУГ включва 5 компонента:

  1. Начални езикови умения
  2. Начални математически умения
  3. Зрително-моторна интеграция
  4. Зрителна дискриминация
  5. Кодиране,

въз основа на които се формират и два общи показателя, първият от които се използва за целите на скрининговото заключение, а вторият – като интегративен индекс на готовността.

Данните за прогностичната валидност, оценени чрез експертна оценка на учебните постижения в края на първи клас, в две независими изследвания, свидетелстват за сензитивност от 0,909/0,846, специфичност: 0,835/0,820, положителна прогностична сила: 0,408/0,489 и отрицателна прогностична сила: 0,987/0,963.

В сравнение с предишната публикация (2005), в изданието от 2013 година:

  1. Частично коригиран и обновен е стимулният материал.
  2. Ръководството е съкратено и преструктурирано, с цел улесняване на потребителя на инструмента.
  3. Добавена е кратка скринингова скала, попълвана от родителите, за поведенчески и емоционални проблеми, взаимоотношения на детето с връстниците и просоциално поведение, данните от която разширяват обхвата на оценката.

За по-подробна информация вж.