Подобласти на психологията и професионална реализация

Обща информация


Под общата шапка Психология съществува широк диапазон от теми и области, всяка от които има свое специализирано поле на изследване. По-долу са представени някои от най-разпространените специализации в психологията. Във всяка от тези области някои психолози посвещават по-голямата част от времето на провеждането на изследвания за разширяване на познанието, други практикуват и прилагат изследователските резултати, за да помогнат на хората и групите, а трети правят и двете като учени-практици. Една част от психолозите преподават в средни и висши училища.

Психологията е разнообразна научна област и включва много повече дейности от провеждането на терапия с пациенти, които са легнали на кожени кушетки. Областта Психология предлага голямо разнообразие от кариерни възможности в пряка работа с клиенти, в академична среда, в държавни агенции и в бизнеса. Не всички психолози провеждат терапия или дори изучават хората. Това, което е общото за всички подобласти на психологията обаче, е интересът и желанието да се разберат причините за поведението.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Експерименталните психолози преподават и провеждат изследвания в широк диапазон от теми, включително учене, усещане, възприятие, човешко изпълнение, мотивация, памет, език, мислене и общуване. Много експериментални психолози изучават и специализират в конкретни аспекти на човешкото познание: как възприемаме, съхраняваме, извличаме и прилагаме познанието. Други експериментални психолози изучават животните, за да прилагат наученото към хората или просто защото поведението на животните представлява интерес. Повечето от експерименталните психолози са заети в академична среда: преподават и провеждат изследвания. Други работят като изследователи за бизнеса и за държавни учреждения.

ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ

Здравните психолози изучават как психологическите, биологичните и социалните фактори влияят върху здравето и болестта. Те провеждат изследвания върху свързани със здравето теми, например дали техниките за релаксация и социалната подкрепа могат да помогнат на хората да преодолеят болестта по-бързо, или как да се променят нагласите на хората към тютюнопушенето. Здравните психолози проектират, оценяват и модифицират програми за подпомагане на здравето и благополучието (например управление на стреса, прекратяване на тютюнопушенето, отслабване). Те работят в академична и в изследователска среда, например университети и медицински академии, както и в приложна среда като болници и клиники.

ИНДУСТРИАЛНА/ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ

Индустриалните и организационните психолози прилагат психологическите принципи на работното място. Те се занимават с отношението между хората и работата. Индустриалните и организационните психолози често работят за фирми, корпорации и държавни агенции, изучавайки методите за набиране, подбор, обучение и оценяване на служителите. Те провеждат приложни изследвания по въпроси като: какви личностни фактори изграждат добрия служител, как може да се повиши производителността на работниците и какви са характеристиките на ефективните лидери. Индустриалните и организационните психолози разработват програми за повишаване на духа на служителите и превръщането на работното място в по-ефикасна и приятна среда. Други преподават и провеждат изследвания като членове на университетски катедри по психология и бизнес.

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

Клиничните психолози изучават, диагностицират и терапевтират хора, които имат емоционални, поведенчески и психични проблеми или разстройства. Изследователите в тази област изучават въпроси като: "Как е най-добре да се лекуват хора с определена диагноза (например коя терапия действа най-добре)?". Проблемите могат да се простират от нормативни трудности, например помагане на някого да се справи със скръбта по починал човек или с криза, както и по-сериозни и хронични разстройства като шизофрения или разстройства на настроението. Ролята на практикуващи на клиничните психолози често се представя в масмедиите. Клиничните психолози работят в системата на здравеопазването: болници, здравни центрове и частна практика. Една част от тях са изследователи и преподаватели. Някои клинични психолози специализират в определени популации, например деца или възрастни; други – в определени проблеми, например депресия или тревожност. Някои клинични психолози са общопрактикуващи и се занимават с хора на всяка възраст и с всякакви проблеми.

КОЛИЧЕСТВЕНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОМЕТРИЯ

Психометриците изучават и разработват нови методи и техники за придобиване, анализиране и приложение на информацията. Психометрикът може да създава или да ревизира психологически тестове, тестове за интелигентност и тестове за способности. Тези психолози помагат на другите изследователи да проектират, да провеждат и да интерпретират експерименти. Количествените психолози и психометриците работят предимно в изследователска и академична среда.

КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

Консултативните психолози се ангажират в много от същите дейности като клиничните психолози, но фокусират дейността си върху нормативното функциониране, а не толкова върху психичните разстройства. Консултативните психолози провеждат изследвания върху това, как да се помага на хората да управляват проблемите на всекидневието и житейските преходи, например развод, повторен брак, промяна на професионалната кариера и преходи към висшето образование и света на работата. Практикуващите консултативни психолози помагат на хората да се приспособяват към житейските промени и осигуряват кариерно ориентиране и оценка. Консултативните психолози работят на много от местата, където са заети и клиничните психолози. Много консултативни психолози работят и като преподаватели и изследователи. Други работят в клиники за психично здраве, преходни жилища, университетски консултативни центрове, в системата на наказателното правосъдие и в агенции за социални грижи.

НЕВРОПСИХОЛОГИЯ

Невропсихолозите изучават отношението между мозъка и поведението. Как невротрансмитерите влияят върху поведението ни? Коя част от мозъка е отговорна за мотивацията, езика или емоциите? Невропсихолозите провеждат изследвания, за да отговорят на въпроси за начина, по който мозъкът влияе върху емоциите и поведението ни. Те преподават и провеждат изследвания в академична среда, както и обучават бъдещи невропсихолози, лекари и клинични психолози. Някои невропсихолози оценяват и лекуват хора с мозъчни наранявания в неврологични, психиатрични и педиатрични отделения на болници и клиники.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Педагогическите психолози изучават как хората учат и прилагат това познание в образователна среда. Те разработват методи и материали за увеличаване на ефективността и ефикасността на образователни програми и учебни планове, създадени за хора на всякаква възраст. Педагогическите психолози работят в академична среда и провеждат изследвания върху ученето и обучението. Някои изучават как хората се учат да четат или да решават математически задачи. Други обучават учители и разработват методи за преподаване, за да се подпомогне процесът на обучение.

ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО

Развитийните психолози изучават човешкото развитие в целия жизнен цикъл на човека. В академична среда развитийните психолози преподават и провеждат изследвания върху емоционалното, интелектуалното и психичното развитие на децата, юношите и хората в зряла възраст. Изследователските теми включват голямо разнообразие от въпроси, например дали повечето хора в зряла възраст преживяват „криза в средата на живота“, как бебетата се учат да пълзят или кои фактори влияят върху употребата на психоактивни вещества в юношеска възраст.

Развитийните психолози работят и в приложна среда, например педиатрични болници, гериатрични центрове и неправителствени организации. Те работят и като консултанти (например на детски телевизионни програми, компании за производство на детски играчки и т.н.). Някои развитийни психолози, известни като приложни развитийни психолози, практикуват в такива дейности като провеждане на развитийна оценка на деца, за да се гарантира, че те се развиват според нормативните очаквания за достигането на крайъгълните камъни в развитието. Развитийните психолози работят с хора във всички фази на живота, могат да дават научно обосновани съвети как да се проектира дом за възрастни хора, така че да отговаря на потребностите на по-възрастните, или да разработват и да оценяват програми за интервенция.

ПСИХОЛОГИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ФАКТОРИ

Психолозите на човешките фактори, или инженерните психолози, изучават как хората взаимодействат с машините, средата и продуктите. Те провеждат изследвания върху това, как хората разбират и използват машините, за да увеличат безопасността, ефективността и производителността на хората. Инженерните психолози може да работят върху проектирането на компютърни екрани, за да се предотврати умората на потребителя и напрежението на очите, или да проектират подреждането на уредите на автомобилното табло, за да подпомогнат лесния достъп и безопасност.

Инженерните психолози проектират, оценяват и модифицират военна апаратура, самолети, компютърни терминали и потребителски продукти. Повечето инженерни психолози работят в индустрията и в държавните агенции, а някои и в академична среда.

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Социалните психолози изучават как хората взаимодействат едни с други и как са повлияни от социалната среда. Те провеждат изследвания върху теориите за личността, формирането и промяната на нагласите, убеждаването и конформизма и как хората изграждат взаимоотношения, включително привличането, предразсъдъците, груповата динамика, екипната работа, агресията и оказването на помощ. Социалните психолози работят в академична среда като преподаватели и изследователи, но и за корпорации и рекламни агенции, провеждайки маркетингови изследвания и изучавайки как потребителите възприемат продуктите.

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

Училищните психолози работят за подпомагане на интелектуалното, емоционалното, образователното и социалното развитие на децата. Те прилагат психологическите принципи в училищна среда. Училищните психолози провеждат изследвания по теми като: как климатът в класа влияе върху ученето на учениците или как да се подпомага и налага подходящото поведение в класната стая. Те работят в училищата, за да оценяват и да консултират ученици, работят с родителите и учителите и разработват поведенчески интервенции.

ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Юридическите психолози изучават правните въпроси от психологическа гледна точка. Те провеждат изследвания по теми като: надеждност на свидетелските показания, как да се разпитват свидетели, без това да „замърси“ техните показания, а в англосаксонските страни ­и как да се подбират съдебните заседатели. Юридическите психолози служат като вещи лица в дела от наказателното, гражданското и семейното право. Те може да оценяват затворници, да подпомагат вземането на решения за пускане под гаранция и да оценяват подсъдимите, за да определят дали са компетентни да дават показания. Юридическите психолози работят не само с адвокати и съдии, но и с полицията, за да участват в подбора, обучението и оценката на полицейските служители.