Европейска интеграция - вече не се осъществява прием

За специалността

Интердисциплинарната магистърска програма "Европейска интеграция" е първа за специалността. Разработена е в рамките на проект № 07340/1994 г. по програма ТЕМПУС при сътрудничеството между Софийския Университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Университета в Лимерик и Центъра за европейски изследвания в София. Магистърската програма по Европейска интеграция е пръв отговор в България на острата потребност от подготовка на кадри за евроинтеграционния процес.

Насоченост, образователни цели

Програмата предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване, протичащи в страните от Централна и Източна Европа.

Обучение

Магистрите трябва да имат познания за

 • сближаването на националното законодателство с общностното законодателство
 • интеграционните процеси в парично-финансовата област
 • политическите процеси в европейските демокрации
 • да усвоят терминологията на европейските институции с цел ползване на официални документи на ЕС и на други специализирани текстове на два чужди езика (английски и френски).

Професионални компетенции

Магистърската програма обогатява знанията и създава висока конкурентна способност на практиците при реализирането и израстването им във всички национални институции, свързани с европейската интеграция, академични звена, работа с актове на ЕС в българската публична администрация, бизнес организациите и третия сектор в условията на членство в ЕС, подготовка за работа с програмите и фондовете на ЕС, познаване и прилагане на поетите от България задължения като пълноправен член на ЕС.

Професионална реализация

Като експерти във всички национални и международни институции и организации, свързани с европейската интеграция и ЕС. Могат да заемат изпълнителски и ръководни постове в държавната администрация, в публичния и частния сектор, изискващи компетентност в областта на евроинтеграцията, да бъдат консултанти или анализатори в медиите.

Кандидатстване

Условия за прием:

 1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура
 2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над мн. добър 5.00;
 3. Изискване за владеене на английски и/или френски език (удостоверение или диплом);
 4. Идеен проект (до една страница мотиви за участие в магистърската програма) – коефициент 0.25 и устен изпит – коефициент 2
 5. Предимство при крайното класиране имат кандидати със стаж в държавни и неправителствени институции и организации,ангажирани в процеса на евроинтеграцията на България – удостоверение или документ

Балообразуване:

Сбора от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делено на 2 плюс оценката (от 2 до 6) на идейния проект по коефициент 0.25 плюс оценката от устния изпит (от 2 до 6) по коефициент 2.

Теми за събеседване за прием в магистърската програма по Европейска интеграция и за устния изпит за прием в магистърската програма по Европейски изследвания:

 • Дебати за бъдещето на Европейския съюз.
 • Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии.
 • Институции на Европейския съюз.
 • Общите политики на Европейската общност.
 • Европейско културно пространство.
 • Предизвикателствата пред България по пътя на присъединяването й към Европейския съюз.
 • История на европейската интеграция
 • Външни отношения на ЕС
 • Новият конституционен договор за ЕС.
 • Очаквания от магистърската програма по Европейска интеграция/Европейски изследвания и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка:

 • Знания
 • Информираност
 • Аналитичност
 • Иновативност
 • Комуникативни умения
 • Съответствие между житейски планове и възможностите за постигането им в сферата на Европейската интеграция/Европейските изследвания
 • Съответствие между очаквания и това, което предлага магистърската програма по Европейска интеграция/Европейски изследвания
 • Способност за оценка и самооценка на подготовката