Европейски проекти

Анотация

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: Редовна

Ръководител на програмата е проф. д-р Мария Стойчева.

За повече информация може да се обърнете към Людмила Петрова (petrova@phls.uni-sofia.bg).

Една от сферите на дейност, в която се търсят най-много специалисти по европеистика, е точно управлението на европейски проекти. Магистърската програма предоставя възможност да научите повече за това как да пишете и управлявате европейски проекти по програмите на ЕС и Оперативните програми.

Завършилите програмата придобиват квалификация на „магистър по европеистика – eвропейски проекти“. Обучението е ориентирано към широк кръг специалисти с бакалавърска и магистърска степен, подготвяни в програмата за разработване, участие, осъществяване и оценка на различни проекти с подчертана практическа ориентация.

Програмата осигурява висококвалифицирани експерти с оглед нуждите на различни национални, областни, общински, управленски, образователни и културни институции и неправителствени организации.

Тя покрива нуждите от:

 • oбучение на специалисти за работа в конкурентни и кризисни среди, налагащи ефикасно преодоляване на границите между теория и практика;
 • запознаване с различни модели на проектиране, ръководство, оценяване, финансиране, правно и медийно-информационно покритие на различни видове проекти;
 • подбор, композиране, променяне и осъществяване на различни проектни идеи и цели в различни области;
 • техническо оформяне и изпълнение на проектни задачи според нуждите на различни клиенти;
 • научно осмисляне на проектната дейност.

Кандидатстване

 1. За прием в магистърската програма могат да кандидатстват завършили със среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50) бакалавърска или магистърска програма по всички специалности от всички професионални направления;
 2. Успешно издържано събеседване по приложен кръг от теми (коефициент 2).

Балообразуване: Сбор от среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит, делен на 2, плюс удвоена оценка (от 2 до 6) от събеседването.

Теми за събеседване:

 1. История на Европейския съюз;
 2. Институции на Европейския съюз;
 3. Общи политики на Европейската общност;
 4. Културното единство и многообразие на Европа;
 5. Членство на България в Европейския съюз;
 6. Собствена проектна идея.

Учебен план