Европеистика и социални науки

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: дистанционна

Ръководител: проф.д.с.н. Георги Димитров

тел.: 971 10 02, вътр. 346

е-mailgeorgi@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма Европеистика и социални науки е предназначена да повиши и задълбочи квалификацията на специалисти, които работят в области на обществения живот с непосредствено отношение към европейската интеграция, както и на преподаватели по литература, философия, история и други области на хуманитаристиката за преподаване на проблематиката на европейската интеграция и гражданското общество в съвременното средно училище.

Магистрите по Европеистика и социални науки ще могат да се реализират както в сферата на образованието, така и в широк кръг правителствени и неправителствени организации, които се занимават с евроинтеграционния процес, изготвят и реализират проекти по европейски програми или изследват процесите и тенденциите в съвременна Европа и взаимоотношенията България – Европейски съюз. Преимущество е интердисциплинната образователна подготовка, както и електронният формат на учебен процес, който позволява индивидуално общуване на студентите с преподавателите. Студентите завършват със защита на магистърска теза. Завършилите получават професионална квалификация „магистър по Европеистика и социални науки“.

 

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) по хуманитарни (Философия, История, Теология, филологии и пр.), социално-научни (Социология, Политология, Културология, География, Икономика и др.) и управленски специалности при условие, че този успех е не по-нисък от много добър (5,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

1. Завършили бакалавърска степен или магистратура – хуманитарни (Философия, История, Теология, филологии и пр.), социално-научни (Социология, Политология, Културология, География, Икономика и др.) и управленски специалности;

2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит) – над мн. добър (5,00);

3. Устен изпит.

При равни други условия предимство имат завършилите Софийския университет – специалностите на ФФ, ФКНФ, ФСлФ, ИФ, ГГФ и ФНПП, и притежаващите учителска правоспособност;

Балообразуване: сбор от средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит, делено на 2, плюс оценката от устния изпит (от 2 до 6) по коефициент 2.

 

Теми за събеседване

1. Дебати за бъдещето на Европейския съюз;

2. Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;

3. Институции на Европейския съюз;

4. Общите политики на Европейския съюз;

5. Европейско културно пространство;

6. История на европейската интеграция;

7. Външни отношения на ЕС;

8. Членство на България в ЕС;

9. Очаквания от магистърската програма Европейска интеграция и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на европейската интеграция.