Електронен бюлетин

Постижения по проекта

Бюлетин 1 (pdf) 

Бюлетин 2 (pdf)

Последвайте ни във Facebook

Последвайте ни в Twitter

Вашето мнение, идеи и препоръки са важни за нас.

 


Ако в обучанието по някоя учебна дисциплина  сте използвали ресурси в Мудъл (платформата за електронно обучение), молим за вашето съдействие:

- изтеглете Анкетна карта (doc);

- попълнете я с вашите данни (имена и пр.)

- изпратете я на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg;

- напишете в имейл писмото вашата специалност и курс, като уточните и за коя учебна дисциплина се отнася картата;

- напишете дали сте съгласен/съгласна данните ви за расов или етнически произход да бъдат обработвани (ако е приложимо във вашия случай).

Анкетната карта е свързана с проект BG051РО001-4.3.04-002  „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

     С благодарност,

      :)