Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

Обща информация


Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

ГЛ.АС. Д-Р ДИАНА ХРИСТОВА 

Дистанционен курс 

 1. Физическо развитие. Физически и сензорни промени.
 2.  Репродуктивни промени при жените. Менопаузата като биокултурно събитие. Репродуктивни промени при мъжете.
 3. Здраве и годност. Сексуалност. Болест и инвалидност. Водещи причини за смъртност.
 4. Адаптация към предизвикателствата на средата на живота. Управление на стреса. Значение на физическата активност. Издръжливост. Пол и стареене: двоен стандарт.
 5. Когнитивни ресурси. Промени в умствените способности. Исторически промени и влияние на кохортната принадлежност. Кристализирала и флуидна интелигентност. Лонгитюдни изследвания.
 6. Преработка на информацията. Скорост на преработка. Внимание. Памет. Решаване на проблеми и експертно познание. Творчество
 7. Професионален живот и познавателно развитие. Продължаващо обучение.
 8. Психосоциалната криза генеративност срещу стагнация. Основен конфликт. Адаптивно разрешаване и обогатяване на идентичността. Неадаптивни изходи.
 9. Обогатяване на концепцията за генеративността (Ч. Слейтър). Връзки с другите психосоциални кризи в жизнения цикъл.
 10. Наративен подход към изследването на генеративността. Компоненти на генеративния разказ (Д. Макадамс).
 11. Задачи на развитието през прехода в средата на живота (Д. Левинсън). Промяна на житейската структура: полови сходства и различия. Влияние на социалния контекст. Преход или криза?
 12. Стабилност и промяна в Аз-концепцията на личността и психичното благополучие. Възрастова динамика в измеренията на психичното благополучие. Промени в стратегиите за справяне.
 13. Полова идентичност. Възрастова динамика на чертите на личността.
 14. Особености на взаимоотношенията в средна зряла възраст. Брак и развод. Сандвич-поколението: променящи се междупоколенчески взаимоотношения. Братя/сестри. Приятелства.
 15. Професионален живот и удовлетворение от работата. Кариерно развитие. Планиране на пенсионирането.