Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете, които ще се проведат в периода февруари 2022 г. - февруари 2023 г. В приложената по-долу таблица можете да се информирате за тях, като наименованието на курсовете е линк към учебната им програма.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита ( за 30 лекционни часа, курсовете от 60 лекционни часа носят по 10 кредита) след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол. За да може да се организират групи и курсовете да стартират успешно, записването за зимен семестър ще продължи до 31.03.2022г. Записването за курсове за летен семестър ще продължи до 01.10.2022г. без прекъсване. Курсовете ще стартират при минимум трима докторанти, записани в тях.

Курсовете, които ще се провеждат в периода февруари 2022 - февруари 2023 г. са следните:

  

Наименование

Преподавател

хорариум

кредити

Начин на провеждане

1

Академично писане за докторанти, 1 част

Академично писане за докторанти, 2 част

 

Проф. дфн Иванка Мавродиева

1 част – 30 ч.л. – 5 кр.

 

2 част – 30 ч. л. – 5 кр.

.

Дати на провеждане:

Първа част:

14 и 21 януари 2023 г. от 9,30 до 15,00 часа в Мудъл

13, 19 и 20  януари 2023 г. от 18 до 21 часа в Мудъл

Втора част:

24, 27, 30 и 31 януари 2023 г. от 18 до 21 часа в Мудъл

28 януари 2023 г. от 9,30 до 18 часа в Мудъл

 

2

Антропология на фантазията: сцени, политики, индустрии

Проф. дсн Ивайло  Дичев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

не се сформира група

3

Данте и началата на европейската култура

Проф. дфн Владимир Градев

 

30 ч.л. – 5 кр.

ПРОВЕДЕН

4

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

 

30 ч.л. – 5 кр.

 

Дати за курса ще бъдат посочени след сформиране на група от минимум 10 човека

5

Европейска философия и християнско богословие  

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Дати на провеждане:

03.12 2022г. и 17.12.2022г. от 14 до 18 ч.

04.12.2022 г. и 18.12.2022г. от 10 до 18 ч.

зала 527, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

6

Език и свят. Езикова и културна относителност

Проф. д-р Сергей Герджиков

 

30 ч.л. – 5 кр

Летен семестър 2021/2022г.,

не се сформира група

7

Емоции и саморегулация на ученето

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

 

30 ч.л. – 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

8

Здравословният начин на живот – новата религия

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

1 част – 30 ч.л. –5 кр.

2 част –30 ч. л. –5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

9

Икономика на ромитe

доц. д-р Красен Станчев

 

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г., м.юни

не се сформира група

10

Интердисциплинарни и сравнителни методи в социалните и хуманитарните науки

Проф. д-р Румяна Коларова

 

30 ч.л. - 5 кр.

ПРОВЕДЕН

11

Информационно търсене и обработка на информацията

доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

 

30 ч.л. - 5 кр.

 

 

ПРОВЕДЕН

12

Истина и значение

Доц. д-р Анна Бешкова

30 ч.л. - 5 кр.

 

13

История на реториката

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

не се сформира група

14

Комуникативна култура

Проф. дпсн Теодора Стоева

30 ч.л. - 5 кр.

16, 17 и 18 декември 2022 г. от 10  до 18 ч. в Мудъл

15

Приложение на количествени методи в социалните науки

Доц. д-р Калоян Харалампиев

30 ч.л. - 5 кр.

ПРОВЕДЕН

16

Пол, джендър, сексуалност – теоретични и изследователски въпроси

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

ПРОВЕДЕН

17

Политическа антропология

Проф. дсн Ивайло Дичев

30 ч.л. - 5 кр.

Начало на курса - 19.12.2022 г. от 17 ч. в зала 503, блок 1. Следващи дати: 09.01.2023, 16.01.2023, 23.01.2023, 06.02.2023 и 10.02.2023 г. от 17 ч. в зала 503,блок 1

18

Посткапитализъм и постмарксизъм

Доц. д-р Хараламби Паницидис

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

не се сформира група

19

Психоаналитична психотерапия

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

14, 15 и 16  октомври 2022г., онланй в MSTeams

20

Психологията в образованието

Проф. дпсн Йоана Янкулова

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

21

Реторическа аргументация

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Дати на провеждане: 15, 22 октомври и 5 ноември 2022 г. от 10 до 18 ч., аудитория 127, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125

22

Социалнопсихологически аспекти на трудовото поведение

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

не се сформира група

23

Старогръцки език

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

24

Стратегическо мислене

Проф. дпн Тодор Танев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г., м. януари

25

Теория и практика на интерактивните методи за обучение чрез преживяване и споделяне на личен опит (тренинги)

Проф. дпн Стойко Иванов

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

26

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

ПРОВЕДЕН

27

Феноменология и методология на лидерството

Доц. д-р Албена Танева

30 ч.л. -5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

28

Философски  и литературни параметри на икономическите теории

доц. д-р Красен Станчев

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г., м.април - май-

не се сформира група

29

Social Psychology Basics / Основи на социалната психология – на англ.език

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

Курсове от докторски програми по Психология

30

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

60 ч.л. и 60 ч.упр. – 10 кр.

ПРОВЕДЕН

31

Консултативна психология

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

ПРОВЕДЕН

32

Консултативни умения

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

ПРОВЕДЕН

33

Психологическа помощ за деца и юноши

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

30 ч.л. – 5 кр.

6, 7 и 8 януари 2023 г. от 10 до 18 ч. в Мудъл

34

Стрес, болест и социална подкрепа

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

30 ч.л. и 15 ч. упр. – 7 кр.

ПРОВЕДЕН

35

Organization of Ph.D. Studies and Scientific Writing in Psychology Journals

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

 

ПРОВЕДЕН

36

Virtual World and Social Networks Psychology

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

ПРОВЕДЕН

37

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

Дати на провеждане: 7, 8, 9, 10, 11.09.2022 г. в зала 21 Ректорат, от 10 до 17,30 ч.

31.09, 01.10., 22.10. в зала 41, Ректорат от 10 до 17,30 ч.

 

Информация за начина на провеждане ще бъде попълвана тук своевременно, след като стане ясно дали даден курс ще се състои, т.е. има сформирана група от минимум 3 докторанти. Курсовете от летен семестър 2021/2022г. ще стартират след 01.04.2022г., с изключение на курс № 35, чиито дати са посочени.
 

 

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Образци

 

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология", в сила за випуските до 2020/2021 г. включително 

Учебни планове на специалност "Психология", които влизат в сила за випуските, зачислени от 2021/2022г. и всички следващи

 

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка - за всички професионални направления на Философски факултет