Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалности

Философски факултет

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

I. 2.3. Философия

1. История на философията

2. Логика

3. Етика

4. Естетика

5. Философия на науката

6. Философия на историята

7.Философия на културата, политиката, правото и икономиката

8. Философия с преподаване на английски език

9.Теория на познанието

10. Онтология

11. Реторика

 

II. 3.1. Социология, антропология и науки за културата

1. Културология

2. Социология

 

III. 3.2. Психология

1. Обща психология

2. Социална психология

3. Психология на развитието в детстска и юношеска възраст

4.Клинична психология

5.Консултативна психология

6. Културна и диференциална психология (на български и на английски език)

7. Психология на виртуалния свят и социалните мрежи

8. Психология на здравето

9. Педагогическа психология

10. Трудова, организационна и икономическа психология

 

IV. Политически науки

1. Полигология

2. Европеистика

3. Публична администрация

 

V. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

1. Книгознание, библиотекознание, библиография

2. Теория на научната информация

3. Информационно-търсещи системи

 

 

Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете, които ще се проведат в периода февруари 2023 г. - февруари 2024 г. В приложената по-долу таблица можете да се информирате за тях, като наименованието на курсовете е линк към учебната им програма.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита ( за 30 лекционни часа, курсовете от 60 лекционни часа носят по 10 кредита) след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол. За да може да се организират групи и курсовете да стартират успешно, записването за зимен семестър ще продължи до 31.03.2023г. Записването за курсове за летен семестър ще продължи до 01.10.2023г. без прекъсване. Курсовете ще стартират при минимум трима докторанти, записани в тях.

Курсовете, които ще се провеждат в периода февруари 2023 - февруари 2024 г. са следните:

Наименование и преподавател

Хорариум и кредити

Дати на провеждане

1

Академично писане за докторанти, 1 част

Академично писане за докторанти, 2 част

 

Проф. дфн Иванка Мавродиева

1 част – 30 ч.л. – 5 кр.

 

2 част – 30 ч. л. – 5 кр.

.

 

Дати на провеждане:

Академично писане - I част : 20,21,27, и 28 април 2023 г. от 18 до 21 часа и 22 април /събота/ от 9 до 18 часа, зала 214, блок 4

Академично писане - II част : 29 април 2023 г. събота/  от 9 до 18 часа,

зала 420, блок 4

9, 11, 12 май 2023 г. от 18 до 21 часа, зала 420, блок 4, кампус "Изток", бул. "Цариградско шосе" 125.

2

Антропология на фантазията: сцени, политики, индустрии

Проф. дсн Ивайло  Дичев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Летен семестър 2022/2023г.

 

3

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

 

30 ч.л. – 5 кр.

 

Дати на провеждане на първа група: 27, 27 и 28 април 2023 г. от 10 до 17 часа, онлайн, в Мудъл.

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=13548

Отворено записване за втора група.

4

Европейска философия и християнско богословие  

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Дати на провеждане:

10 юни 2023 г. - от 14 до 18 часа

11 юни 2023 г. - от 11 до 18 часа

17 юни 2023 г. - от 14 до 18 часа

18 юни 2023 г. от 11 до 18 ч.

зала 418, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

5

Емоции и саморегулация на ученето

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

 

30 ч.л. – 5 кр.

22,23 и 24  септември 2023 г. - зала "Яйцето" - блок 4. 

Начало - 10 часа.

6

Етика в научното изследване – доц. д-р Валентина Кънева

30 ч.л. – 5 кр.

Курсът ще се проведе през зимния семестър на 2023/2024 г.

7

Здравословният начин на живот – новата религия

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

1 част – 30 ч.л. –5 кр.

2 част –30 ч. л. –5 кр.

 

8

Интердисциплинарни и сравнителни методи в социалните и хуманитарните науки

Проф. д-р Румяна Коларова

 

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023 г.

9

Информационно търсене и обработка на информацията

доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

 

30 ч.л. - 5 кр.

 

 

16, 17, 18 юни 2023г.

23, 24, 25 юни 2023г.

От 10.00 до 16.00 ч., Каб. 47, блок 1, кампус Изток

10

Комуникативна култура

Проф. дпсн Теодора Стоева

30 ч.л. - 5 кр.

М. декември, 2023 г. – 3 последователни дни

11

Културни и творчески индустрии

 проф. дн Иван Кабаков

30 ч.л. - 5 кр.

При сформиране на група  - по договорка с докторантите в удобно за тях време

12

Приложение на количествени методи в социалните науки

Доц. д-р Калоян Харалампиев

30 ч.л. - 5 кр.

Дати на провеждане: 13, 14, 20, 21 май 2023 г. и 3 юни 2023г. от 10 до 17 часа в зала 528, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 125.

13

Пол, джендър, сексуалност – теоретични и изследователски въпроси

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023 г.

14

Политическа антропология

Проф. дсн Ивайло Дичев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър на 2023/2024 г.

15

Политическият капитал: генезис, натрупване, употреба и злоупотреба

проф. дпн Николай Найденов

30 ч.л. - 5 кр.

 

16

Психоаналитична психотерапия

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

 

17

Психологията в образованието

Проф. дпсн Йоана Янкулова

30 ч.л. - 5 кр.

15,16 и 17 септември 2023 г. в зала "Яйцето", блак 4. Начало - 10 часа.

18

Реторическа аргументация

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023г.

19

Свещеното изкуство на умирането: смъртта в световните религии

проф. дфн Владимир Градев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2023/2024 г.

20

Социалнопсихологически аспекти на трудовото поведение

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023г.

 

21

Стратегическо мислене

Проф. дпн Тодор Танев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2023/2024 г., м. януари

22

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

 

23

Феноменология и методология на лидерството

Доц. д-р Албена Танева

30 ч.л. -5 кр.

Зимен семестър 2023/2024 г.

24

Social Psychology Basics / Основи на социалната психология – на англ.език

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2022/2023г.

КУРСОВЕ ОТ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ НА СПЕЦ. ПСИХОЛОГИЯ

25

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

60 ч.л. и 60 ч.упр. – 10 кр.

 

26

Консултативна психология

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

Дати на провеждане: 29,30 и 31 май в Мудъл. Начало - 9,00 часа.

27

Консултативни умения

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

.Дати на провеждане:

12, 13 и 14 юни 2023г.  в Мудъл.

Начало 10,00 часа

28

Психологическа помощ за деца и юноши

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

30 ч.л. – 5 кр.

Провеждане-средата на януари 2024 г.

29

Стрес, болест и социална подкрепа

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

30 ч.л. и 15 ч. упр. – 7 кр.

 

30

Организация на докторантурата, подготовка на дисертация и публикуване в международни научни списания по Психология

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр

Дати на провеждане:

24,25,26 март 2023 г. (петък, събота и неделя);

1 и 2 април 2023 г. (събота и неделя).

10, 11 и 12 март 2023 г. (петък, събота и неделя)

от 10 до 17.30 ч. в ауд. 63, Ректорат, Южно крило, 3 етаж

31

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

Дати на провеждане:

7,8 и 9 април (петък, събота и неделя); 20,21,22  април (петък, събота и неделя); 29 и 30 април (събота и неделя).

32

Psychology of Personality and Individuality

Проф. дпсн Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

Зимен семестър на 2023/2024 г.

 

  

 

Образци

 

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология", в сила за випуските до 2020/2021 г. включително 

Учебни планове на специалност "Психология", които влизат в сила за випуските, зачислени от 2021/2022г. и всички следващи

 

 

 

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка - за всички професионални направления на Философски факултет