• Свободни места за краткосрочен обмен на студенти и докторанти през летния семестър на академичната 2022/2023

  Срокът за подаване на заявления е 10 февруари 2023 г.

  Прочетете още...
 • Заплащане на семестриални такси за летен семестър на учебната 2022/2023

  Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 03.01.-20.02.2023 г

  Прочетете още...
 • Нови заглавия от проф. Георги Димитров


  Прочетете още...
 • Стартира проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС


  Прочетете още...
 • Проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

  Повече на адрес: https://score-eu.org

  Прочетете още...
 • СДК ПО ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕ

  прием на документи по електронен път 10.1 - 31.1.2023г.

  Прочетете още...
 • Награди за Философски факултет

  За церемонията

  Прочетете още...
 • Стипендии на Международния университет по туризъм и културно наследство в Самарканд, Узбекистан


  Прочетете още...
 • Национална програма „Млади учени и пост-докторанти- фаза 2“

  Класиране

  Прочетете още...
 • Център за психологическо консултиране и изследвания

  Кои сме ние

  Прочетете още...
 • Бакалавърско ниво на европейски програми


  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

  документи се приемат до 17,00 ч. на 10.09.2022г. 

  Прочетете още...
 • На вниманието на новоприетите бакалаври от Философски факултет


  Прочетете още...
 • Група за психологическа подкрепа на всички студенти, засегнати от социално-травматичните събития в Украйна

   Срещите започват на 08.03.2022 г.

  Прочетете още...
 • Онлайн речник по философия: Thesaurus. Sofia University Dictionary of Philosophy

  https://thesaurus.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ


  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Проучване на нагласите към дистанционното обучение

  Представяме ви резултати от онлайн проучване за нагласите на студенти и преподаватели към онлайн обучението през втората година на пандемията.

  Проведено: 2021 г.

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как           Център за психологическо консултиране и изследвания

 Виртуална разходка "Алма Матер"   ►  Система за електронна поща на Философски факултет

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

 Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.